B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม / การตรวจสอบสิทธิผู้จองวัคซีนทางเลือก Moderna กับ รพ.บี.แคร์ฯ สำเร็จ
การตรวจสอบสิทธิผู้จองวัคซีนทางเลือก Moderna กับ รพ.บี.แคร์ฯ สำเร็จ
19 กรกฎาคม 2021

แจ้งประชาสัมพันธ์

การตรวจสอบสิทธิผู้จองวัคซีนทางเลือก Moderna กับ รพ.บี.แคร์ฯ สำเร็จ

 

ผู้จองวัคซีนทางเลือก Moderna ที่ลงทะเบียนจอง และชำระเงินเข้าระบบการจองสำเร็จ

ทางโรงพยาบาล ได้ส่ง E-mail ยืนยันให้แล้ว ในวันที่ 19 ก.ค. 2564

 

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจองด้วยตนเอง

โดยค้นหาจากเลขบัตรประชาชน หรือ เลข Passport ที่ท่านได้ให้ไว้ในการจอง

(สำคัญ !! กรุณาเข้าตรวจสอบสิทธิของท่านในระบบ)

 

ตรวจสอบสถานะการจองสำเร็จ คลิก >> https://app.bcarewecare.com/VacModerna.php

 

หากพบปัญหา

• ไม่ได้รับ E-mail วันที่ 19 ก.ค. 2564 (กรุณาตรวจสอบ junk mail)

• ค้นหาจากเลขบัตรประชาชน หรือ เลข Passport ไม่พบข้อมูล

กรุณาติดต่อแจ้งมาทาง inbox หรือ ทางไลน์ @bcarehospital เท่านั้น (กรุณางดการโทรเข้ามาสอบถาม)

 

 

เงื่อนไขการให้บริการจองวัคซีนทางเลือก Moderna

ตามที่ "รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีน โควิด-19 ให้กับประชาชนโดยไม่มี ค่าใช้จ่าย" และเปิดโอกาสให้โรงพยาบาลเอกชนสามารถสั่งซื้อวัคซีนทางเลือก Moderna ป้องกันโควิด-19 ผ่านองค์การเภสัชกรรม เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้ แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ เปิดจองวัคซีนทางเลือก Moderna  โดยชำระเงินเต็มจำนวนล่วงหน้า คาดว่าจะได้รับวัคซีนประมาณไตรมาสที่ 4 (ต.ค - ธ.ค 2564) ถึง มกราคม 2565 โดยสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ได้มีมติเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2564 กำหนดราคาวัคซีน เข็มละ 1,650 บาท  (2 เข็ม ราคา 3,300 บาท) โดยเป็นราคาสุทธิที่รวมค่าวัคซีน ค่าบริการโรงพยาบาล และ ค่าประกันวัคซีน จึงใคร่ขอให้ท่านยืนยันความต้องการ เพื่อทางโรงพยาบาลจะดำเนินการสั่งจองวัคซีนต่อไป

วัคซีน Moderna เป็นวัคซีนโควิด-19 ประเภท mRNA ฉีดในผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป  ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 28 วัน นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา

*เงื่อนไขการจองวัคซีนทางเลือก Moderna
ราคาวัคซีนเข็มละ 1,650 บาท / 2 เข็ม ราคา 3,300 บาท
ทางโรงพยาบาลคาดว่าจะได้รับวัคซีนจากองค์การเภสัชกรรม ประมาณไตรมาสที่ 4 (ต.ค - ธ.ค 2564) ถึง มกราคม 2565 และจะให้บริการฉีดโดยเร็วที่สุด
โรงพยาบาลจะจัดสรรวัคซีนให้ตามลำดับคิว สำหรับผู้ที่ชำระเงินเต็มจำนวนล่วงหน้า เนื่องจากวัคซีนมีจำนวนจำกัด

*การจัดสรรวัคซีน 
 เนื่องจากโรงพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง จึงอาจเกิดเหตุการณ์จำนวนวัคซีนที่ได้รับมาไม่เพียงพอต่อจำนวนสั่งจอง โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรวัคซีน ให้ผู้ที่ชำระเงินเต็มจำนวนตามลำดับ
 
*เงื่อนไขการคืนเงิน
กรณีที่โรงพยาบาล ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตามที่ได้ทำการจองไว้ ท่านสามารถเลือกการดำเนินการได้ ดังต่อไปนี้ 
1.1 ขอรับเงินคืน ตามจำนวนที่ได้ชำระเข้ามา โรงพยาบาลจะทำการคืนเงิน ให้กับผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน ภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับทราบผลการจัดสรรและได้รับรายละเอียดการโอนเงินจากผู้จอง
1.2 แจ้งความประสงค์รอรับวัคซีนใน lot ต่อไป

2. หากทางโรงพยาบาลฯ ได้รับวัคซีนมาแล้ว ท่านไม่สามารถมาฉีดได้ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงิน แต่ท่านสามารถโอนสิทธิให้บุคคลอื่นได้ โดยแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดรับวัคซีนครั้งนั้น

*การนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน
หลังจากได้รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรแล้ว ทางโรงพยาบาลจะแจ้งรายละเอียดการนัดหมายการฉีดวัคซีนให้ทราบทาง SMS และช่องทางออนไลน์


ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.