B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับเรา

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล

โทร. 02 532 4444 ต่อ 3302-3305 หรือ 065-508-7188 

E-mail : [email protected]

 

** งดการเข้ามาสมัครงานในโรงพยาบาลหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง **

หลักฐานในการสมัครงาน
Medical Services

พยาบาลวิชาชีพ ( IPD )
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ให้การพยาบาล และทำหัตถการต่างๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ให้คำแนะนำ  และควบคุมการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
  • ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยในอาการบาดเจ็บนั้นๆ ให้ถูกต้องเหมาะสม
  • ติดต่อประสานงานกับแพทย์เวร แพทย์ Consult  และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พยาบาลวิชาชีพ ( OPD ) แผนก ศูนย์ตรวจสุขภาพ / OPD อายุรกรรม / OPD กุมารเวชกรรม / OPD ศัลยกรรม / OPD ประกันสังคม / คลินิกพิเศษ
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ให้การพยาบาล และทำหัตถการต่างๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ให้คำแนะนำ  และควบคุมการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
  • ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยในอาการบาดเจ็บนั้นๆ ให้ถูกต้องเหมาะสม
  • ติดต่อประสานงานกับแพทย์เวร แพทย์ Consult  และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พยาบาลวิชาชีพ แผนก ICU / OR / OBG / ANE
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ให้การพยาบาล และทำหัตถการต่างๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ให้คำแนะนำ  และควบคุมการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
  • ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยในอาการบาดเจ็บนั้นๆ ให้ถูกต้องเหมาะสม
  • ติดต่อประสานงานกับแพทย์เวร แพทย์ Consult  และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
  • มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ อย่างน้อย 2 ปี

พยาบาลวิชาชีพ แผนก ER (ด่วน)
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ให้การพยาบาล และทำหัตถการต่างๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ให้คำแนะนำ  และควบคุมการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
  • ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยในอาการบาดเจ็บนั้นๆ ให้ถูกต้องเหมาะสม
  • ติดต่อประสานงานกับแพทย์เวร แพทย์ Consult  และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ช่วยพยาบาล (PN) / พนักงานช่วยการพยาบาล (NA) ( IPD )
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • บริการลูกค้าที่เข้ามาทำหัตถการกับทางโรงพยาบาล
  • ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับความสะดวกสบายในระหว่างการรักษา
  • เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในห้องตรวจให้พร้อมก่อนแพทย์ตรวจ
  • ช่วยเหลือแพทย์ในห้องตรวจขณะตรวจและขณะทำหัตถการต่างๆ
  • ให้การบริการด่านหน้าตามขอบเขตหน้าที่ที่รับผิดชอบและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง/ชาย ( ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว ) อายุ 20-35 ปี
  • จบการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
  • ผู้ช่วยพยาบาล (PN)  ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
  • พนักงานช่วยการพยาบาล (NA)  ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
  • มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีใจรักในงานบริการ มีความอดทน
  • มีประสบการณ์โรงพยาบาลจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ช่วยพยาบาล (PN) / พนักงานช่วยการพยาบาล (NA) (OPD)
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • บริการลูกค้าที่เข้ามาทำหัตถการกับทางโรงพยาบาล
  • ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับความสะดวกสบายในระหว่างการรักษา
  • เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในห้องตรวจให้พร้อมก่อนแพทย์ตรวจ
  • ช่วยเหลือแพทย์ในห้องตรวจขณะตรวจและขณะทำหัตถการต่างๆ
  • ให้การบริการด่านหน้าตามขอบเขตหน้าที่ที่รับผิดชอบและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง/ชาย ( ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว ) อายุ 20-35 ปี
  • จบการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
  • ผู้ช่วยพยาบาล (PN)  ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
  • พนักงานช่วยการพยาบาล (NA)  ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
  • มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีใจรักในงานบริการ มีความอดทน
  • มีประสบการณ์โรงพยาบาลจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ (ด่วน)
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • เพศหญิง / ชาย ( ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว ) อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา มัธยมการศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
  • หากมีประสบการณ์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
คุณสมบัติ
  • ให้บริการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยภายนอก ที่มีนัดเจาะเลือดตามใบคำสั่ง โดยไม่พบแพทย์ ภายใต้การดูแลควบคุมของนักเทคนิคการแพทย์
  • ลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจของผู้รับบริการ และนำสิ่งส่งตรวจไปตามหน่วยวิเคราะห์
  • ติดตามผลการตรวจวิเคราะห์จาก Referral Lab ภายใต้กำกับดูแลของนักเทคนิคการแพทย์
  • เตรียมความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเจาะเลือด และการปฏิบัติงานอื่นๆ ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

พยาบาลคุณภาพ
1 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการประยุกต์ พัฒนา ธำรงรักษาระบบคุณภาพของโรงพยาบาล
  • เป็นผู้ประสานงาน และเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพต่าง ๆ ของโรงพยาบาล รวมถึงสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยงข้องและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
  • ทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพในการกำหนดตัวชี้วัด เพื่อติดตาม กำกับ ควบคุม คุณภาพงาน
  • สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพต่างๆ ของโรงพยาบาล
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีประสบการณ์เป็นพยาบาลคุณภาพ อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word , Excel , Power point ได้ดี

นักเทคนิคการแพทย์ (ด่วน)
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • รับผิดชอบการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจและรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
  • ควบคุมดูแลคุณภาพน้ำยา เครื่องมือและขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
  • ตรวจสอบความถูกต้อง (Verification และ Validation) การควบคุมคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
  • แปลผล  การวิเคราะห์ (Interpretation) เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง ทันเวลาที่กำหนด       มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วย
  • ให้คำแนะนำ ตลอดจนการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และผลการวิเคราะห์ บริหารจัดการเลือดให้เพียงพอ   ถูกหมู่  ถูกคน  ทันเวลา และให้คำปรึกษาในงานธนาคารเลือด แก่แพทย์และสหสาขาวิชาชีพ ได้อย่างถูกต้อง
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง / ชาย  ( ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว ) อายุ 22 ปี ขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
  • มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
  • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป ( จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

UR NURSE (ด่วน)
3 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ประสานงานและให้ข้อมูลทางการแพทย์กับบริษัทประกันคู่สัญญาของโรงพยาบาล
  • ให้คำปรึกษาในด้านกรมธรรม์ กับผู้รับบริการ
  • รวบรวมข้อมูลและค้นหา สาเหตุ กรณีมีข้อร้องเรียนด้านค่าใช้จ่ายในผู้ป่วยที่มีสิทธิประกันชีวิต หรือมีการร้องขอให้ทบทวนจากบริษัทประกัน
  • ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
  • มีประสบการณ์ UR NURSE อย่างน้อย 2 ปี

นักรังสี
3 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ให้การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจทางรังสีวิทยาตามมาตรฐานวิชาชีพ
  • ควบคุมและปฏิบัติการตรวจทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องทางรังสีวิทยาร่วมกับรังสีแพทย์
  • ควบคุมคุณภาพการตรวจและภาพการตรวจทางรังสีวิทยา
  • ควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยจากรังสีในการตรวจทางรังสีวิทยาเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในห้องตรวจและในการตรวจทางรังสีวิทยา
คุณสมบัติ

   

  • เพศหญิง / ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว)
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
  • มีใบประกอบวิชาชีพ
  • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี ขึ้นไป

           

Support Services

เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล (งานสรรหา)
1 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • วางแผนในการสรรหาบุคลากร
  • นำเสนอช่องทางในการสรรหาบุคลากรใหม่ๆ
  • สัมภาษณ์ คัดกรองผู้สมัครงาน
  • จัดทำประกาศสมัครงานในทุกๆช่องทาง
  • ติดต่อกรมจัดหางาน / ออกบูธรับสมัครงาน งานตาม Job Fair ต่างๆ
  • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ และรายเดือน
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว)  อายุ 22 ปี  ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • หากมีประสบการณ์ โรงพยาบาล ตำแหน่งงานสรรหา จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการประสานงานและร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เบื้องต้นได้

HROD Executive
1 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • นำเสนอการออกแบบระบบงานพัฒนาบุคลากรและองค์กร ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน กระตุ้น และกำกับดูแล สร้างบรรยากาศให้มีการดำเนินการพัฒนาบุคลากรและองค์กรในทุกระดับอย่างมีประสิทธิผล
  • นำเสนอการพัฒนาระบบงานพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
  • บริหารจัดการและประสานงานเพื่อให้โปรแกรมการฝึกอบรมและโครงการการพัฒนาต่างๆ สำเร็จตามแผนงาน
  • บริหารจัดการ จัดเก็บ วิเคราะห์ รายงาน ข้อมูลงานพัฒนาบุคลากรและองค์กร
  • บริหารจัดการข้อมูลเพื่อนำส่งกรมพัฒนาฝีมืแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทุกสาขา
  • ปฏิบัติงานโรงพยาบาล ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

เจ้าหน้าที่นำส่ง (เวรเปล)
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • บริการ ต้อนรับ อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เข้ารับการรักษาในแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาล
  • ให้บริการต้อนรับ แนะนำ ประเมินคัดกรองอาการเบื้องต้น
  • ดูแลความสะอาดและสภาพของรถเข็นนั่ง/นอน ให้มีความพร้อมในการให้บริการ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • เพศชาย  อายุ 20 ปีขึ้นไป  ( ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว )
  • วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช, ปวส
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่เคหะบริการ
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ควบคุม กำกับดูแล  มอบหมายและประเมินผลเกี่ยวกับงานทำความสะอาดของแม่บ้าน งานบริการในห้องพักผู้ป่วย งานดูแลอาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอก งานดูแลสวน ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย  สะอาดสวยงาม  เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการ  และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาล
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช, ปวส
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Position International Marketing : Overseas Marketing Department
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • Business Development for International Patients in Thailand
  • Business Development for International Patients in CLMV and Overseas
  • Business and network development with agency in Thailand and Overseas
  • Being responsible of all aspects of International Marketing
  • Initiating marketing activities to drive revenue and increase market share
  • Implement and monitor sales and marketing plan to achieve Sales target
  • Other duties as assigned
คุณสมบัติ
  • Bachelor's Degree in International Business, Marketing or related field
  • Minimum of 5 years working experience in International Marketing field of the Hospital industry
  • Good command of speaking, reading and writing in English and Thai language
  • Excellent written and verbal communication, persuasion, and presentation skills
  • Creative, strong communication and interpersonal skills
  • Highly organized and good time management abilities
  • Able to travel abroad

เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย ( กลุ่มบริษัทคู่สัญญา , กลุ่มบริษัทประกัน )
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • เพิ่มจำนวนรายได้บริการตรวจสุขภาพ (Check-up) บริการรักษาพยาบาล (OPD/IPD) จากกลุ่มบริษัทคู่สัญญา (Corporate) , บริษัทประกัน (Insurance) , เพิ่มจำนวนผู้รับบริการกลุ่มบริษัทคู่สัญญารายใหม่ เพื่อทำสัญญารักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจำปี / ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน , เพิ่มจำนวนผู้รับบริการกลุ่มประกันสังคม
  • ออกเยี่ยมลูกค้าบริษัทคู่สัญญา เพื่อประชาสัมพันธ์ และแนะนำผลิตภัณฑ์รวมถึงบริการด้านต่างๆของโรงพยาบาล
  • ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายกับลูกค้ากลุ่มบริษัทคู่สัญญา
  • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง อายุ  30 ปี ขึ้นไป / มีประสบการณ์ด้านการขาย สายธุรกิจโรงพยาบาล ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับเบื้องต้น
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word , Excel , Power point ได้ดี
  • มีทักษะในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ , การประชาสัมพันธ์ และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  • ใส่ใจในการให้บริการ และมี Service mind ที่ดี มีรถยนต์ส่วนตัว

เจ้าหน้าที่ พรบ. / กองทุนเงินทดแทน (ด่วน)
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ งานกองทุน-ทดแทน และงาน พรบ.คุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถโดยตรง อย่างน้อย 2 ปี
คุณสมบัติ
  • ให้คำแนะนำ ให้ข้อมูล ตรวจสอบ ติดตาม และ ดำเนินการเกี่ยวกับด้านสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองตามเงื่อนไขสิทธิ พรบ. ผู้ประสบภัยจากรถ และกองทุน-ทดแทน
  • ประสานงานชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทางการแพทย์และสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองตามเงื่อนไขสิทธิ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกองทุน-ทดแทนระหว่างผู้รับบริการ กับ โรงพยาบาลฯ
  • ตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินการจัดเตรียมเอกสารประกอบการตั้งเบิกกองทุนทดแทน ที่งานกองทุนทดแทน สำนักงานประกันสังตามพื้นที่ความรับผิดชอบ และบริษัทประกันภัยต้นสังกัด
  • ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เจ้าหน้าที่เวชสถิติ ( รับผู้ที่มีประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี )
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • บันทึกรหัสโรค และรหัสหัตถการ (ICD-10/ICD-9)
  • บันทึกส่งเบิก กรณีการรักษาผู้ป่วยในโรคค่าใช้จ่ายสูง บันทึกส่งรายงานการใช้บริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอก ประกันสังคม เพื่อการส่งเบิกค่าบริการทางการแพทย์ กรณีภาระเสี่ยง
  • ประสานทวนสอบ การให้รหัสโรค กับทีมภายนอก
  • สรุปรายงาน สถิติ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว)
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขางานเวชระเบียน/เวชสถิติ  หรือสาขาสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานเวชระเบียน / เวชสถิติ

ธุรการฝ่ายวิศวกรรมอาคาร (ด่วน)
1 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • งานธุรการและงานสารบรรณ เกี่ยวกับการส่ง-รับเอกสาร / จัดเก็บ / ค้นหา / ทวนสอบ บันทึกข้อมูลในงานเอกสารประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำรายงาน สรุปสถิติ ตัวชี้วัด 
  • ดูแล และเบิกจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง - ชาย ( หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว )  อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส. , ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์การงานธุรการ , งานเลขานุการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใจรักในงานบริการ  มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น อดทน สามารถประสานงานได้ดี  มีความรับผิดชอบสูง

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนศูนย์ตรวจสุขภาพ
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • บันทึกข้อมูลและลงทะเบียนตรวจสุขภาพ
  • จัดทำสมุดข้อมูลรายงานผลตรวจสุขภาพ
  • ตรวจเช็คความถูกต้องของข้อมูลรายงานผลตรวจสุขภาพ
  • งานเอกสารอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • เพศชาย / หญิง  อายุ  20 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวช, ปวส, ปริญญาตรี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word, Excel, Power Point, และ Email ได้ดี
  • บุคลิกภาพดี / มีใจรักในงานบริการ / มีความรับผิดชอบสูง
  • หากมีประสบการณ์ ผู้ช่วยพยาบาล, พนักงานช่วยการพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีประสบการณ์จัดทำสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

แม่ครัว / พ่อครัว
3 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • สามารถปรุงประกอบอาหารแปรรูป และจัดเตรียมการผลิตได้เป็นอย่างดี
  • จัดเก็บอาหาร วัตถุดิบ บรรจุสินค้าให้ถูกต้อง
  • ดูแลความสะอาดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตให้สะอาดอยู่เสมอ
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง/ชาย ( ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว ) อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการทำอาหาร
  • สุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ดี
  • ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • มีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินของโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการให้ได้รับความปลอดภัย ไม่สูญหาย มีความปลอดภัย รวมถึงการต้อนรับ อำนวยความสะดวกและแนะนำอาคารบริการได้ถูกต้อง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้รับบริการได้รับความสะดวก ปลอดภัยและพึงพอใจ
  • รายงานผู้บังคับบัญชาในรอบของการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
  • ตรวจสอบวิเคราะห์และรายงานความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่
คุณสมบัติ
  • เพศชาย ( ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว )
  • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างซ่อมบำรุง
2 อัตรา

รายละเอียดงาน

  รับผิดชอบการเดินระบบเครื่องจักรประกอบอาคารให้พร้อมใช้งาน  รวมทั้งซ่อมบำรุงและแก้ปัญหาระบบสาธารณูปโภคของโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนแก่หน่วยงานรับษาพยาบาล และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล และหน่วยงานอื่นๆทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

คุณสมบัติ
  • เพศชาย ( ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว )
  • วุฒิการศึกษา : ปวช./ปวส.
  • สาขา : สาขาไฟฟ้า / สาขาอิเล็คทรอนิค หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่พัสดุ
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ตรวจรับสินค้าจาก Supplier, จัดเก็บสินค้าเข้าคลัง, ตรวจเช็ค และเบิกจ่ายสินค้าตามวิธี FEFO
  • จัดทำ Transaction ในระบบ Medtrak เพื่อรับสินค้าเข้า เบิกจ่ายสินค้า และตรวจนับสินค้า
  • ตรวจนับสินค้าประจำเดือน/ไตรมาส
  • ดูแลสภาพแวดล้อมในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง
  • เก็บ Report ต่าง ๆ
  • ประสานงานการเบิกจ่ายสินค้า รับเรื่อง/ข้อร้องเรียน/แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการให้บริการลูกค้า
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง / ชาย ( ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว ) อายุ 20 ปี  ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา : ม.6 /ปวช./ปวส. /ป.ตรี
  • สุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ดี
  • ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี   
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานบริการอาหารผู้ป่วย
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  •  ส่งอาหารบริการแก่ผู้ป่วย ที่หอผู้ป่วย
  •  จัดเก็บอาหารที่เหลือจากการบริการ ส่งแม่ครัว  เพื่อเก็บรักษาหรือดัดแปลงต่อไป
  •  ทำความสะอาดพื้นที่ในการจัดบริการอาหาร รวมทั้งภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดและตักอาหาร
  •  เก็บถาดอาหารหลังจากผู้ป่วยบริโภคแล้ว  เพื่อล้างและทำความสะอาด
  •  ปฏิบัติงานพิเศษอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง / ชาย ( ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว ) อายุ 20 ปี  ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา : ม.3 / ม.6 / ปวช. / ปวส.
  • สุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ดี
  • ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี   
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่จ่ายกลาง
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • การรับล้างเครื่องมือที่ปนเปื้อน
  • ทำการตรวจรับห่อเครื่องมือที่หน่วยงานส่งมาฝากนึ่ง เช่นความสะอาดของผ้าที่นำมาห่อ / ลักษณะการห่อ / ใบติดหน้า set
  • ทำการบรรจุหีบห่อเครื่องมือต่างๆ ตามใบรายการประกอบ set และตรวจสอบเครื่องมือมีสภาพที่สะอาดพร้อมใช้งาน
  • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง / ชาย ( ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว ) อายุ 20 ปี  ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา : ม.3 / ม.6 / ปวช. / ปวส.
  • สุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ดี
  • ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี   
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หัวหน้าแผนกจ่ายกลาง
1 อัตรา

รายละเอียดงาน

  ควบคุม กำกับดูแล จัดระบบงาน และพัฒนารูปแบบการบริการให้มีประสิทธิภาพ ติดตาม ตลอดจนบริหารงานของแผนกเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่สะอาดปราศจากเชื้อ ให้แก่หน่วยงานอย่างเพียงพอและมีคุณภาพตามมาตรฐาน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับนโยบาย

คุณสมบัติ
  • เพศหญิง / ชาย ( ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว ) อายุ 30 ปี  ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  หรือ  พยาบาลวิชาชีพ
  • มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • สุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ดี
  • ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี   
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หัวหน้าแผนกพัสดุ
1 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • วางแผน มอบหมาย กำกับดูแล ติดตาม  และประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าพัสดุ
  • บริหารจัดการการสำรองสินค้า การจัดเก็บ การจัด-จ่าย  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติที่กำหนด 
  • วางแผนการพัฒนาความรู้ความสามารถ  ของพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาล
  • จัดทำรายงาน สรุปสถิติ  /ตัวชี้วัด  กิจกรรมของแผนกตามวงรอบ
  • จัดอัตรากำลัง และมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่
  • ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง / ชาย ( ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว ) อายุ 30 ปี  ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
  • มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างาน อย่างน้อย 2 ปี
  • สุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ดี
  • ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี   
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลูกค้าสัมพันธ์
2 อัตรา

รายละเอียดงาน

  ให้บริการงานต้อนรับผู้มาใช้บริการ  และผู้มาติดต่อทั่วไปในโรงพยาบาล  นำส่งผู้ใช้บริการไปยังจุดให้บริการต่างๆในโรงพยาบาล  ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วทั้งภายในและภายนอกองค์กร  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ

คุณสมบัติ
  • เพศหญิง / ชาย ( ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว ) อายุ 20 ปี  ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • สุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ดี         
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ค้นหาแฟ้มเวชระเบียนที่ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจ และนัดหมาย
  • การประสานงานและการนำส่งเอกสารที่ยัง ไม่เข้าระบบการจัดเก็บ
  • การจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียนจากจุดที่ ที่ผู้รับบริการเข้ารับการตรวจ
  • จัดเก็บใบเวชระเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษาจากทีมสหสาขาวิชาชีพเข้าระบบ Scan
  • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง / ชาย ( ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว ) อายุ 20 ปี  ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ม.6
  • สุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ดี         
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ธุรการฝ่ายบริการทางการแพทย์
1 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ เกี่ยวกับการส่ง-รับเอกสาร / จัดเก็บ / ค้นหา / ทวนสอบ บันทึกข้อมูลในงานเอกสารของฝ่ายฯ
  • จัดทำรายงาน สรุปสถิติ  / ตัวชี้วัด  กิจกรรมของฝ่าย  ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ดูแล และเบิกจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ ของฝ่ายฯ
  • ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง อายุ 25 ปี  ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส. , ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์การงานธุรการโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ      
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ประเมินสิทธิประโยชน์และรับผู้ป่วยใน
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน

  มีหน้าที่ ให้บริการต้อนรับ รับจองห้องพัก ประเมินและให้คำแนะนำด้านสิทธิประโยชน์ค่ารักษา พยาบาล รับจองห้องพักและหรือทำสัญญาเข้ารับตัวไว้เป็นผู้ป่วยใน รวมถึงการดำเนินการประสานงานหน่วยงานภายนอก  ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ  เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  เพื่อตอบสนองนโยบายขององค์กร

คุณสมบัติ
  • เพศหญิง / ชาย ( ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว ) อายุ 22 ปี  ขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต หรือ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.