B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 994 8201-3
ติดต่อสอบถาม 02 994 8201-3
หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับเรา

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล

โทร. 02-994-8200-3 ต่อ 3302-3305 หรือ 065-508-7188

 

** งดการเข้ามาสมัครงานในโรงพยาบาลหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง **

หลักฐานในการสมัครงาน
Medical Services

พยาบาลวิชาชีพ OPD / IPD
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ให้การพยาบาล และทำหัตถการต่างๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ให้คำแนะนำ  และควบคุมการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
  • ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยในอาการบาดเจ็บนั้นๆ ให้ถูกต้องเหมาะสม
  • ติดต่อประสานงานกับแพทย์เวร แพทย์ Consult  และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
  • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ  ได้ดี

พยาบาลคุณภาพ ( บริหารความเสี่ยง )
1 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการประยุกต์ พัฒนา ธำรงรักษาระบบคุณภาพของโรงพยาบาล
  • เป็นผู้ประสานงาน และเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพต่าง ๆ ของโรงพยาบาล รวมถึงสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยงข้องและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
  • ทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพในการกำหนดตัวชี้วัด เพื่อติดตาม กำกับ ควบคุม คุณภาพงาน
  • สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพต่างๆ ของโรงพยาบาล
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีประสบการณ์เป็นพยาบาลคุณภาพ อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word , Excel , Power point ได้ดี

ผู้จัดการ UR NURSE
1 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • วางแผนพัฒนางาน  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กร
  • ประสานงานและให้ข้อมูลทางการแพทย์ กับบริษัทประกันคู่สัญญาของโรงพยาบาล
  • ทบทวนการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ ที่ใช้สิทธิการรักษาจากบริษัทประกัน และบริษัทคู่สัญญา 
  • คัดเลือกเอกสาร ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการตรวจรักษาในเวชระเบียนผู้ป่วย และตรวจสอบความถูกต้องของการคิดค่ารักษา
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป   วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล
  • มีประสบการณ์งาน UR / UM / สินไหม  อย่างน้อย 7 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ในการเบิกค่ารักษาพยาบาล , Insurance และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

UR NURSE (ด่วน)
3 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ประสานงานและให้ข้อมูลทางการแพทย์กับบริษัทประกันคู่สัญญาของโรงพยาบาล
  • ให้คำปรึกษาในด้านกรมธรรม์ กับผู้รับบริการ
  • รวบรวมข้อมูลและค้นหา สาเหตุ กรณีมีข้อร้องเรียนด้านค่าใช้จ่ายในผู้ป่วยที่มีสิทธิประกันชีวิต หรือมีการร้องขอให้ทบทวนจากบริษัทประกัน
  • ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
  • มีประสบการณ์ UR Nurse อย่างน้อย 2 ปี

พยาบาลวิชาชีพ (OPD)
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • มีความรู้ ความสามารถในงานการพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • มีความรู้ ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
  • มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ และเสนอแนะ วิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  • มีความสามารถนำเสนอชี้แจง และติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง / ชาย ( ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว ) อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล

พนักงานช่วยการพยาบาล
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ศึกษาสังเกตุอาการผู้ป่วยเพื่อดำเนินการพยาบาล และให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด
  • จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  • ช่วยเหลือแพทย์ พยาบาลในการเตรียมตรวจ และทำหัตถการต่างๆ
  • ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการให้บริการทางการพยาบาล หลังเสร็จสิ้นการใช้งาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง / ชาย ( ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว ) อายุ 20-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
  •  มีประสบการณ์โรงพยาบาลจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

นักเทคนิคการแพทย์ อาวุโส
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
  • งานบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
  • บริหารจัดการเครื่องมือ น้ำยาทดสอบ/เวชภัณฑ์ต่างๆ
  • กำกับ ควบคุม และตรวจสอบการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตราฐานวิชาชีพ
  • รับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
  •   เพศหญิง / ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว)
  •   จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
  •   มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
  •   มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ขึ้นไป

นักรังสี
3 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ให้การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจทางรังสีวิทยาตามมาตรฐานวิชาชีพ
  • ควบคุมและปฏิบัติการตรวจทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องทางรังสีวิทยาร่วมกับรังสีแพทย์
  • ควบคุมคุณภาพการตรวจและภาพการตรวจทางรังสีวิทยา
  • ควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยจากรังสีในการตรวจทางรังสีวิทยาเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในห้องตรวจและในการตรวจทางรังสีวิทยา
คุณสมบัติ

   

  • เพศหญิง / ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว)
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
  • มีใบประกอบวิชาชีพ
  • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี ขึ้นไป

           

Support Services

เจ้าหน้าที่บัญชีรายรับ
1 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • กำหนดแผนงาน วิธีการ ขั้นตอนการทำงานร่วมกับหัวหน้าแผนก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนงานรวมของบริษัทฯ
  • ตรวจสอบความถูกต้องของการกระทบยอดบัญชีรายได้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดขึ้น
  • ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินประจำวันตรงกับรายงานและรายการรับเงินสดและบัตรเครดิต และตรวจสอบใบเสร็จยกเลิก
  • จัดทำสรุป และรายงานเงินสดนำฝากธนาคารให้กับผู้บริหารทุกเดือนรวมถึงการกระทบยอดเงินฝากธนาคารประจำเดือน / ตรวจสอบการรับเงินกรณีคืนเงินต่างๆ
คุณสมบัติ
  • 22 - 35 ปี / หญิง
  • วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง – ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ทำงาน ปริญญาตรีบัญชีมีประสบการณ์ทางด้านบัญชี 1 ปี ขึ้นไป ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมีประสบการณ์ด้านบัญชี 1 – 2
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel Power Point, ใช้โปรแกรมการทำบัญชีได้

นักโภชนาการ (ด่วน)
1 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • วางแผนควบคุม เตรียมกำหนดอาหารตามหลักโภชนาการ
  • แนะนำให้ความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาด้านสุขอนามัย เกี่ยวกับโภชนาการ และความปลอดภัยของอาหาร
  • วิเคราะห์วิจัยคุณค่าทางอาหาร คุณสมบัติ สรรพคุณ และศักยภาพของอาหารที่จะนำมาแปรรูป
  • ประสานงานกับพ่อครัว หรือ แม่ครัวในการ กำหนดเมนูอาหาร
  • ตรวจสอบความถูกต้อง คุณภาพอาหาร ความสะอาด ความเรียบร้อยของภาชนะและอุปกรณ์ทุกชนิดให้ถูกต้องตามมาตรฐานก่อนนำอาหารบริการผู้ป่วย
คุณสมบัติ
  • เพศ หญิง อายุ 22 - 35 ปี 
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  คณะคหกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
  • ประสบการณ์ทำงาน  ด้านงานอาหารโภชนาการในโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ                                
  • มีใจรักในงานบริการ  มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น  มีความรับผิดชอบสูง
  • มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อ

เจ้าหน้าที่ Graphic & Production
1 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ออกแบบชิ้นงาน สื่อสิ่งพิมพ์  และสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น โปสเตอร์ ใบปลิว แผ่นผับ ป้าย
  • ผลิต ติดตั้ง ชิ้นงาน สื่อสิ่งพิมพ์  และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
  • ดูแล ผลิต ตรวจสอบ ป้ายบ่งชี้ /บอกทาง  และป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ภายในโรงพยาบาล
  • ถ่ายภาพนิ่ง/วิดีโอ สำหรับใช้งานสื่อสารประชาสัมพันธ์ ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกโรงพยาบาล
  • ติดต่อประสานงานกับบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง  กรณีต้องส่งงานผลิตป้ายภายนอก
คุณสมบัติ
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์, ออกแบบสิ่งพิมพ์, ศิลปกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์  โปรแกรมออกแบบต่างๆ  ได้เป็นอย่างดี
  • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ความรอบคอบ ความคิดสร้างสรรค์ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการประสานงานและร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย ( กลุ่มบริษัทคู่สัญญา , กลุ่มบริษัทประกัน )
5 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • เพิ่มจำนวนรายได้บริการตรวจสุขภาพ (Check-up) บริการรักษาพยาบาล (OPD/IPD) จากกลุ่มบริษัทคู่สัญญา (Corporate) , บริษัทประกัน (Insurance) , เพิ่มจำนวนผู้รับบริการกลุ่มบริษัทคู่สัญญารายใหม่ เพื่อทำสัญญารักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจำปี / ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน , เพิ่มจำนวนผู้รับบริการกลุ่มประกันสังคม
  • ออกเยี่ยมลูกค้าบริษัทคู่สัญญา เพื่อประชาสัมพันธ์ และแนะนำผลิตภัณฑ์รวมถึงบริการด้านต่างๆ ของโรงพยาบาล
  • ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายกับลูกค้ากลุ่มบริษัทคู่สัญญา
  • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง อายุ  30 ปี ขึ้นไป / มีประสบการณ์ด้านการขาย สายธุรกิจโรงพยาบาล ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับเบื้องต้น
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word , Excel , Power point ได้ดี
  • มีทักษะในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ , การประชาสัมพันธ์ และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  • ใส่ใจในการให้บริการ และมี Service mind ที่ดี มีรถยนต์ส่วนตัว

โปรแกรมเมอร์
1 อัตรา

รายละเอียดงาน

  ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติ (Action Plan) ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร ให้การสนับสนุน ออกแบบพัฒนา ติดตั้ง แก้ไขปัญหา และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในองค์กร ให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
  • เพศชาย – หญิง  อายุ 25 ปีขึ้นไป  ( หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว )
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงานด้านโปรแกรมเมอร์  3 ปี ขึ้นไป
  • สามารถใช้งาน Microsoft SQL SERVER ได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย (Windows Server)
  • มีความรู้ ทักษะ ในระบบเครือข่าย
  • มีความรู้ ทักษะ ในการเขียนโปรแกรม (Windows / Web application) เพื่อติดต่อ ระบบฐานข้อมูล SQL ได้เป็นอย่างดี รวมถึงการออกแบบรายงานต่างๆ

ช่างซ่อมบำรุง
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ดูแล บำรุงและรักษาระบบไฟฟ้า งานด้านโยธา และงานซ่อมบำรุงของโรงพยาบาล
  • จัดสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ ให้สะอาดและปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ
  • ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ และร่วมมืองานด้านอื่นๆ ของฝ่ายวิศวกรรมอาคาร  ในการทำ
  • กิจกรรมของโรงพยาบาล ตามนโยบาย
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว)  อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า , เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

แม่ครัว / พ่อครัว
3 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • สามารถปรุงประกอบอาหารแปรรูป และจัดเตรียมการผลิตได้เป็นอย่างดี
  • จัดเก็บอาหาร วัตถุดิบ บรรจุสินค้าให้ถูกต้อง
  • ดูแลความสะอาดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตให้สะอาดอยู่เสมอ
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง/ชาย ( ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว ) อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการทำอาหาร
  • สุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ดี
  • ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.