B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับเรา

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล

โทร. 02 532 4444 ต่อ 3302-3305 หรือ 065-508-7188 

E-mail : [email protected]

 

 

หลักฐานในการสมัครงาน
Medical Services

นักกิจกรรมบำบัด
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • กระตุ้นเด็กพิเศษ ด้านการรับรู้ทางระบบประสาทสัมผัสบกพร่อง เช่น เด็กออทิสติก
  • กระตุ้น และปรับพฤติกรรมเด็กพิเศษด้านพฤติกรรม เช่น สมาธิสั้น
  • ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก อายุ 2-15 ปี
  • ช่วยงานขยายโปรแกรมในเด็กพิเศษภายในศูนย์พัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็ก
  • กระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็กพิเศษทั้งแบบกลุ่ม และแบบรายบุคคล
  • รับผิดชอบฝึกผู้ป่วยตาม order แพทย์
  • ช่วยทีมพัฒนาการเด็กในการให้ข้อมูลด้านพัฒนาการและพฤติกรรมแก่บุคคลภายนอก
  • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์บัณฑิต)  สาขากิจกรรมบำบัด
  • มีใบประกอบวิชาชีพ สาขากิจกรรมบำบัด
  • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เภสัชกร (ด่วน)
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน

  ตรวจสอบ วิเคราะห์ความถูกต้องเหมาะสมของการสั่งยาของแพทย์ โดยอ้างอิงตามหลักวิชาการ รวมถึงการจ่ายยา ให้คำแนะนำด้านยาแก่ผู้ป่วย และยังเป็นที่ปรึกษาด้านยาแก่ผู้ที่สนใจ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างถูกต้อง รวมถึงการพัฒนาระบบการให้บริการทางเภสัชกรรมให้มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขา เภสัชศาสตร์
  • มีใบประกอบวิชาชีพ
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

พยาบาลวิชาชีพ ( CATH LAB )
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน

  ให้การบริการงานดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตโรคหัวใจและระบบหลอดเลือดหัวใจ ที่มารับบริการตรวจระบบหลอดเลือดหัวใจเพื่อการวินิจฉัยและการรักษา โดยใช้กระบวนการพยาบาลตามมาตราฐานวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้ ให้การพยาบาลโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐานจริยธรรมและเคารพสิทธิผู้ป่วย เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการและญาติ รวมทั้งให้ความรู้เรื่องการดูแลปฏิบัติตน ปรับพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคระบบหลอดเลือดหัวใจ

คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล
  • ผ่านการฝึกปฏิบัติหรือเป็นพยาบาลที่ปฏิบัติงานในแผนกห้องสวนหัวใจ

นักโภชนาการ (ด่วน)
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • วางแผนควบคุม เตรียมกำหนดอาหารตามหลักโภชนาการ
  • แนะนำให้ความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาด้านสุขอนามัย เกี่ยวกับโภชนาการ และความปลอดภัยของอาหาร
  • วิเคราะห์วิจัยคุณค่าทางอาหาร คุณสมบัติ สรรพคุณ และศักยภาพของอาหารที่จะนำมาแปรรูป
  • ประสานงานกับพ่อครัว หรือ แม่ครัวในการ กำหนดเมนูอาหาร
  • ตรวจสอบความถูกต้อง คุณภาพอาหาร ความสะอาด ความเรียบร้อยของภาชนะและอุปกรณ์ทุกชนิดให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานก่อนนำอาหารบริการผู้ป่วย
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะคหกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  • ประสบการณ์ทำงาน ด้านงานอาหารโภชนาการในโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใจรักในงานบริการ มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูง
  • มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อ

นักรังสี (ด่วน)
3 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ให้การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจทางรังสีวิทยาตามมาตรฐานวิชาชีพ
  • ควบคุมและปฏิบัติการตรวจทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องทางรังสีวิทยาร่วมกับรังสีแพทย์
  • ควบคุมคุณภาพการตรวจและภาพการตรวจทางรังสีวิทยา
  • ควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยจากรังสีในการตรวจทางรังสีวิทยาเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในห้องตรวจและในการตรวจทางรังสีวิทยา
คุณสมบัติ
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
  • มีใบประกอบวิชาชีพ  
  • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี ขึ้นไป
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

พยาบาลวิชาชีพ ( OPD )
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ให้การพยาบาล และทำหัตถการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ให้คำแนะนำ และควบคุมการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
  • ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยในอาการบาดเจ็บนั้นๆ ให้ถูกต้องเหมาะสม
  • ติดต่อประสานงานกับแพทย์เวร แพทย์ Consult และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พยาบาลวิชาชีพ ( IPD )
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ให้การพยาบาล และทำหัตถการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ให้คำแนะนำ และควบคุมการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
  • ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยในอาการบาดเจ็บนั้นๆ ให้ถูกต้องเหมาะสม
  • ติดต่อประสานงานกับแพทย์เวร แพทย์ Consult และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พยาบาลวิชาชีพ ( ER )
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ให้การพยาบาล และทำหัตถการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ให้คำแนะนำ และควบคุมการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
  • ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยในอาการบาดเจ็บนั้นๆ ให้ถูกต้องเหมาะสม
  • ติดต่อประสานงานกับแพทย์เวร แพทย์ Consult และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล
  • มีประสบการณ์ แผนก ER 2 ปี ขึ้นไป

พยาบาลวิชาชีพ ( NS )
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ให้การพยาบาล และทำหัตถการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ให้คำแนะนำ และควบคุมการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
  • ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยในอาการบาดเจ็บนั้นๆ ให้ถูกต้องเหมาะสม
  • ติดต่อประสานงานกับแพทย์เวร แพทย์ Consult และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล
  • มีประสบการณ์ แผนก NS 2 ปี ขึ้นไป

พยาบาลวิชาชีพ ( ICU,CCU )
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ให้การพยาบาล และทำหัตถการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ให้คำแนะนำ และควบคุมการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
  • ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยในอาการบาดเจ็บนั้นๆ ให้ถูกต้องเหมาะสม
  • ติดต่อประสานงานกับแพทย์เวร แพทย์ Consult และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล
  • มีประสบการณ์ แผนก ICU,CCU 2 ปี ขึ้นไป

พยาบาลวิชาชีพ ( OR )
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ให้การพยาบาล และทำหัตถการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ให้คำแนะนำ และควบคุมการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
  • ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยในอาการบาดเจ็บนั้นๆ ให้ถูกต้องเหมาะสม
  • ติดต่อประสานงานกับแพทย์เวร แพทย์ Consult และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล
  • มีประสบการณ์ แผนก OR 2 ปี ขึ้นไป

ผู้ช่วยพยาบาล ( PN ) OPD/IPD
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • บริการลูกค้าที่เข้ามาทำหัตถการกับทางโรงพยาบาล
  • ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับความสะดวกสบายในระหว่างการรักษา
  • เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในห้องตรวจให้พร้อมก่อนแพทย์ตรวจ
  • ช่วยเหลือแพทย์ในห้องตรวจขณะตรวจและขณะทำหัตถการต่างๆ
  • ให้การบริการด่านหน้าตามขอบเขตหน้าที่ ที่รับผิดชอบและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • จบการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
  • มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีใจรักในงานบริการ มีความอดทน
  • มีประสบการณ์โรงพยาบาลจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ช่วยนักรังสี
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ดูแลช่วยเหลือคนไข้ หรือผู้มารับบริการ
  • ช่วยงานนักรังสีเทคนิค ในการจัดท่าผู้ป่วยในการเอกซ์เรย์ หรือการเช็คผลฟิล์ม x-ray
  • จัดทำเอกสารต่างๆ และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6 ) หรือเทียบเท่า
  • มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีใจรักในงานบริการ มีความอดทน
  • มีประสบการณ์โรงพยาบาลจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ช่วยเภสัชกร
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน

  บันทึกรายการยาและเวชภัณฑ์ตามคำสั่งแพทย์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมจัดทำฉลากยาให้ถูกต้อง และจัดเตรียมยาตามแพทย์สั่งให้ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงการเบิกสำรองยาให้เพียงพอต่อการใช้และจัดเก็บได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ภายใต้การควบคุมของเภสัชกร

คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เบื้องต้นได้

นักเทคนิคการแพทย์
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
  • งานบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
  • บริหารจัดการเครื่องมือ น้ำยาทดสอบ/เวชภัณฑ์ต่างๆ
  • รับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง / ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว)
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
  • มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
  • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

UR NURSE
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ประสานงานและให้ข้อมูลทางการแพทย์กับบริษัทประกันคู่สัญญาของโรงพยาบาล
  • ให้คำปรึกษาในด้านกรมธรรม์ กับผู้รับบริการ
  • รวบรวมข้อมูลและค้นหา สาเหตุ กรณีมีข้อร้องเรียนด้านค่าใช้จ่ายในผู้ป่วยที่มีสิทธิประกันชีวิต หรือมี การร้องขอให้ทบทวนจากบริษัทประกัน
  • ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
  • มีประสบการณ์ UR NURSE อย่างน้อย 2 ปี
Support Services

เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
1 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • รวบรวมข้อมูล  และวิเคราะห์การตั้งราคา  การปรับราคาผลิตภัณฑ์ บริการต่างๆ
  • จัดทำโปรแกรมตรวจหลักร่วมกับศูนย์บริการทางการแพทย์ ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
  • จัดทำโปรโมชั่น แคมเปญ  ส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกับเทศกาลและกลุ่มเป้าหมาย
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกโรงพยาบาล ในการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานโรงพยาบาล ด้านงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ มากกว่า 3 ปี
  • กรณีมีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล และมีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การตลาดสมัยใหม่ สามารถวางแผนกลยุทธ์ได้
  • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้น
  • มีทักษะการใช้ Program MS-Office

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดในประเทศ
1 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • เพิ่มรายได้ให้โรงพยาบาลตามแผนประจำปี
  • สร้างผลิตภัณฑ์ และบริการรูปแบบใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  • เพิ่มยอดผู้ประกันตนตามโควต้าที่ได้รับ และเพิ่มกลุ่มลูกค้าประกันสุขภาพ และ พ.ร.บ
  • เปิด Contact กับบริษัทที่มีสวัสดิการที่ดี
  • ส่งเสริมให้บริษัทต่าง ๆ ใช้บริการตรวจสุขภาพประจำปีของโรงพยาบาล
  • วางแผนในการขายผลิตภัณฑ์ทั้งภายนอกและภายในของโรงพยาบาลตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  • สร้างแบรนด์ของโรงพยาบาลเพื่อให้เกิดการรับรู้ของประชาชนทั่วไป
คุณสมบัติ
  • เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบริหาร,การตลาด
  • มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารการตลาดและพัฒนาธุรกิจอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้และความเข้าใจในการทำการตลาด สามารถวางแผนบริหาร และกำกับดูแล และจัดการ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms. Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์สูง
  • สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้
  • สามารถตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาให้กับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาๆได้อย่างมีประสิทธฺภาพ
  • ควบคุม กำกับดูแล ติดตาม ประเมินผล ให้คำปรึกษาทีมงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
  • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาดโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย ( กลุ่มประกัน,กลุ่มลูกค้าองค์กร )
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • เพิ่มจำนวนรายได้บริการตรวจสุขภาพ (Check-up) บริการรักษาพยาบาล (OPD/IPD) จากกลุ่ม บริษัทคู่สัญญา (Corporate) , บริษัทประกัน (Insurance) , เพิ่มจำนวนผู้รับบริการกลุ่มบริษัท คู่สัญญารายใหม่ เพื่อทำสัญญารักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจำปี / ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน , เพิ่มจำนวนผู้รับบริการกลุ่มประกันสังคม
  • ออกเยี่ยมลูกค้าบริษัทคู่สัญญา เพื่อประชาสัมพันธ์ และแนะนำผลิตภัณฑ์รวมถึงบริการด้านต่างๆของ โรงพยาบาล
  • ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายกับลูกค้ากลุ่มบริษัทคู่สัญญา
  • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และงานอื่น ๆ ที่ได้รับ มอบหมาย
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับเบื้องต้น
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word , Excel , Power point ได้ดี
  • มีประสบการณ์ลูกค้าสัมพันธ์ และงานบริการ
  • มีทักษะในการเจรจาโน้มน้าว
  • ใส่ใจในการให้บริการ และมี Service mind ที่ดี มีรถยนต์ส่วนตัว

ล่าม (ภาษาเขมร)
1 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • การให้บริการด้านการสื่อสารแก่ลูกค้าชาวต่างชาติกับแพทย์ และเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสานงาน และอำนวยความสะดวกในทุกด้าน ในกระบวนการของการให้บริการทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ได้แก่

  - การให้ข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับการรักษา ในทุกศูนย์การรักษา

  - ดูแล และทำการนัดหมายให้แก่ลูกค้าชาวต่างชาติ

  - เขียนเบิกค่าคอมมิชชั่นให้เอเจนซี่ ที่ติดต่อลูกค้าต่างชาติให้แก่โรงพยาบาล

  - การติดต่อจองห้องพัก หรือการติดต่อประสานงานกับสถานทูต หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อ อำนวยความสะดวก และให้บริการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง เกิดความพึงพอใจสูงสุด ให้แก่ผู้มารับบริการชาวต่างชาติ

คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย - หญิง อายุ 25-40 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • สามารถพูดภาษาเขมรได้
  • มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word, Excel

เจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์ต่างประเทศ
1 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ดูแลลูกค้าประกันชาวต่างชาติ พร้อมทั้งประสานงานกับบริษัทประกัน ให้ความรู้และแนะนำเรื่องสิทธิประกันกับผู้ป่วยได้
คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย - หญิง อายุ 25-40 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีความรู้ด้านประกันภัย ประกันชีวิต
  • มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • สามารถให้ความรู้และแนะนำเรื่องสิทธิประกันกับผู้ป่วยได้
  • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Word , Excel

โปรแกรมเมอร์
1 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการการทำงานของโปรแกรม ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถเข้าใจการทำงานของระบบ
  • เขียนออกแบบ พัฒนา โปรแกรมตามโครงสร้างและกระบวนการทำงานของโปรแกรมที่กำหนด เพื่อให้โปรแกรมและซอฟท์แวร์ต่างๆ ทำงานได้ตามกำหนด
  • ทดสอบ ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการทำงาน แก้ไขและประเมินผลโปรแกรมและซอฟท์แวร์ต่างๆ
  • พัฒนาโปรแกรมอื่นๆ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระหว่างโปรแกรมแต่ละโปรแกรมของบริษัท
คุณสมบัติ
  • อายุ 25 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะความชำนาญในฐานะนักพัฒนาซอฟแวร์
  • มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 3 – 5 ปี

เจ้าหน้าที่จ่ายกลาง (ด่วน)
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • การรับล้างเครื่องมือที่ปนเปื้อน
  • ทำการตรวจรับห่อเครื่องมือที่หน่วยงานส่งมาฝากนึ่ง เช่นความสะอาดของผ้าที่นำมาห่อ / ลักษณะการห่อ / ใบติดหน้า set
  • ทำการบรรจุหีบห่อเครื่องมือต่างๆ ตามใบรายการประกอบ set และตรวจสอบเครื่องมือมีสภาพที่สะอาดพร้อมใช้งาน
  • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา : ม.3 / ม.6 / ปวช. / ปวส.
  • สุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ดี
  • ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างซ่อมบำรุง (ด่วน)
2 อัตรา

รายละเอียดงาน

  รับผิดชอบการเดินระบบเครื่องจักรประกอบอาคารให้พร้อมใช้งาน รวมทั้งซ่อมบำรุงและแก้ปัญหาระบบสาธารณูปโภคของโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนแก่หน่วยงานรับษาพยาบาล และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล และหน่วยงานอื่นๆทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

คุณสมบัติ
  • เพศชาย ( ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว )
  • วุฒิการศึกษา : ปวช./ปวส.
  • สาขา : สาขาไฟฟ้า / สาขาอิเล็คทรอนิค หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่เวชสถิติ ( CODER )
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • บันทึกรหัสโรค และรหัสหัตถการ (ICD-10/ICD-9)
  • บันทึกส่งเบิก กรณีการรักษาผู้ป่วยในโรคค่าใช้จ่ายสูง บันทึกส่งรายงานการใช้บริการทางการแพทย์ ผู้ป่วยนอกประกันสังคม เพื่อการส่งเบิกค่าบริการทางการแพทย์ กรณีภาระเสี่ยง
  • ประสานทวนสอบ การให้รหัสโรค กับทีมภายนอก
  • สรุปรายงาน สถิติ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขางานเวชระเบียน/เวชสถิติ หรือสาขาสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต หรือสาขา ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานเวชระเบียน / เวชสถิติ
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เบื้องต้นได้
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

แม่ครัว / พ่อครัว ( CHEF )
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • สามารถปรุงประกอบอาหารแปรรูป และจัดเตรียมการผลิตได้เป็นอย่างดี
  • จัดเก็บอาหาร วัตถุดิบ บรรจุสินค้าให้ถูกต้อง
  • ดูแลความสะอาดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตให้สะอาดอยู่เสมอ
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการทำอาหาร
  • มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อ
  • ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ค้นหาแฟ้มเวชระเบียนที่ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจ และนัดหมาย
  • การประสานงานและการนำส่งเอกสารที่ยัง ไม่เข้าระบบการจัดเก็บ
  • การจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียนจากจุดที่ ที่ผู้รับบริการเข้ารับการตรวจ
  • จัดเก็บใบเวชระเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษาจากทีมสหสาขาวิชาชีพเข้าระบบ Scan
  • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา ม.6
  • สุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ดี
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ล่าม (ภาษาอังกฤษ )
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างแพทย์ และผู้มารับบริการที่เป็นชาวต่างชาติที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
  • ต้อนรับ ลงทะเบียนผู้ป่วยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ
  • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของโรงพยาบาล
  • ตอบข้อซักถามของผู้มารับบริการและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนในเบื้องต้น
  • แปลเอกสาร
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานบริการอาหารผู้ป่วย (ด่วน)
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ส่งอาหารบริการแก่ผู้ป่วย ที่หอผู้ป่วย
  • จัดเก็บอาหารที่เหลือจากการบริการ ส่งแม่ครัว เพื่อเก็บรักษาหรือดัดแปลงต่อไป
  • ทำความสะอาดพื้นที่ในการจัดบริการอาหาร รวมทั้งภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดและตักอาหาร
  • เก็บถาดอาหารหลังจากผู้ป่วยบริโภคแล้ว เพื่อล้างและทำความสะอาด
  • ปฏิบัติงานพิเศษอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา : ม.3 / ม.6 / ปวช. / ปวส.
  • สุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ดี
  • ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หัวหน้าแผนกจ่ายกลาง
1 อัตรา

รายละเอียดงาน

  ควบคุม กำกับดูแล จัดระบบงาน และพัฒนารูปแบบการบริการให้มีประสิทธิภาพ ติดตาม ตลอดจนบริหารงานของแผนกเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่สะอาดปราศจากเชื้อ ให้แก่หน่วยงานอย่างเพียงพอและมีคุณภาพตามมาตรฐาน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับนโยบาย

คุณสมบัติ
  • เพศหญิง / ชาย ( ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว ) อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ พยาบาลวิชาชีพ
  • มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • สุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ดี
  • ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หัวหน้าแผนกพัสดุ
1 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • วางแผน มอบหมาย กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าพัสดุ
  • บริหารจัดการการสำรองสินค้า การจัดเก็บ การจัด-จ่าย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบ ปฏิบัติที่กำหนด
  • วางแผนการพัฒนาความรู้ความสามารถ ของพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาล
  • จัดทำรายงาน สรุปสถิติ /ตัวชี้วัด กิจกรรมของแผนกตามวงรอบ
  • จัดอัตรากำลัง และมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่
  • ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง / ชาย ( ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว ) อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างาน อย่างน้อย 2 ปี
  • สุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ดี
  • ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.