B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับเรา

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล

โทร. 02 532 4444 ต่อ 3302-3305 หรือ 065-508-7188 

E-mail : [email protected]

 

 

หลักฐานในการสมัครงาน
Medical Services

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับพยาบาลและนักเทคโนโลยีหัวใจ และทรวงอกภายใต้การปฏิบัติการของศูนย์  โรคหัวใจ ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
  •  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายภายใต้ความรับผิดชอบแผนกศูนย์หัวใจ
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
  • สุขภาพแข็งแรง สามารถทำงานในห้องรังสีและทนต่อสภาวะของการใส่เสื้อตะกั่วกันรังสีได้
  • มีจิตใจมุ่งมั่น และรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ซื่อสัตย์ สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • มีใจรักในงานและวิชาชีพ ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจด้วยมิตรไมตรีจิต
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เภสัชกร (ด่วน)
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน

  ตรวจสอบ วิเคราะห์ความถูกต้องเหมาะสมของการสั่งยาของแพทย์ โดยอ้างอิงตามหลักวิชาการ รวมถึงการจ่ายยา ให้คำแนะนำด้านยาแก่ผู้ป่วย และยังเป็นที่ปรึกษาด้านยาแก่ผู้ที่สนใจ  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างถูกต้อง รวมถึงการพัฒนาระบบการให้บริการทางเภสัชกรรมให้มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขา เภสัชศาสตร์
  • มีใบประกอบวิชาชีพ
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยเภสัชกร (ด่วน)
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน

  บันทึกรายการยาและเวชภัณฑ์ตามคำสั่งแพทย์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมจัดทำฉลากยาให้ถูกต้อง และจัดเตรียมยาตามแพทย์สั่งให้ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงการเบิกสำรองยาให้เพียงพอต่อการใช้และจัดเก็บได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ภายใต้การควบคุมของเภสัชกร

คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เบื้องต้นได้

นักกิจกรรมบำบัด
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • กระตุ้นเด็กพิเศษ ด้านการรับรู้ทางระบบประสาทสัมผัสบกพร่อง เช่น เด็กออทิสติก
  • กระตุ้น และปรับพฤติกรรมเด็กพิเศษด้านพฤติกรรม เช่น สมาธิสั้น
  • ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก อายุ 2-5 ปี
  • ช่วยงานขยายโปรแกรมในเด็กพิเศษภายในศูนย์พัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็ก
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป    สาขา วทบ. (กิจกรรมบำบัด)
  • มีใบประกอบวิชาชีพ
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

พยาบาลวิชาชีพ ( IPD )
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ให้การพยาบาล และทำหัตถการต่างๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ให้คำแนะนำ  และควบคุมการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
  • ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยในอาการบาดเจ็บนั้นๆ ให้ถูกต้องเหมาะสม
  • ติดต่อประสานงานกับแพทย์เวร แพทย์ Consult  และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พยาบาลวิชาชีพ ( OPD ) แผนก ศูนย์ตรวจสุขภาพ / OPD อายุรกรรม / OPD กุมารเวชกรรม / OPD ศัลยกรรม / OPD ประกันสังคม / คลินิกพิเศษ
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ให้การพยาบาล และทำหัตถการต่างๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ให้คำแนะนำ  และควบคุมการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
  • ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยในอาการบาดเจ็บนั้นๆ ให้ถูกต้องเหมาะสม
  • ติดต่อประสานงานกับแพทย์เวร แพทย์ Consult  และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พยาบาลวิชาชีพ แผนก ICU / OR / OBG / ANE
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ให้การพยาบาล และทำหัตถการต่างๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ให้คำแนะนำ  และควบคุมการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
  • ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยในอาการบาดเจ็บนั้นๆ ให้ถูกต้องเหมาะสม
  • ติดต่อประสานงานกับแพทย์เวร แพทย์ Consult  และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
  • มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ อย่างน้อย 2 ปี

พยาบาลวิชาชีพ แผนก ER (ด่วน)
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ให้การพยาบาล และทำหัตถการต่างๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ให้คำแนะนำ  และควบคุมการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
  • ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยในอาการบาดเจ็บนั้นๆ ให้ถูกต้องเหมาะสม
  • ติดต่อประสานงานกับแพทย์เวร แพทย์ Consult  และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ช่วยพยาบาล (PN) / พนักงานช่วยการพยาบาล (NA) ( IPD )
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • บริการลูกค้าที่เข้ามาทำหัตถการกับทางโรงพยาบาล
  • ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับความสะดวกสบายในระหว่างการรักษา
  • เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในห้องตรวจให้พร้อมก่อนแพทย์ตรวจ
  • ช่วยเหลือแพทย์ในห้องตรวจขณะตรวจและขณะทำหัตถการต่างๆ
  • ให้การบริการด่านหน้าตามขอบเขตหน้าที่ที่รับผิดชอบและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • จบการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
  • ผู้ช่วยพยาบาล (PN)  ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
  • พนักงานช่วยการพยาบาล (NA)  ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
  • มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีใจรักในงานบริการ มีความอดทน
  • มีประสบการณ์โรงพยาบาลจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ช่วยพยาบาล (PN) / พนักงานช่วยการพยาบาล (NA) (OPD)
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • บริการลูกค้าที่เข้ามาทำหัตถการกับทางโรงพยาบาล
  • ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับความสะดวกสบายในระหว่างการรักษา
  • เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในห้องตรวจให้พร้อมก่อนแพทย์ตรวจ
  • ช่วยเหลือแพทย์ในห้องตรวจขณะตรวจและขณะทำหัตถการต่างๆ
  • ให้การบริการด่านหน้าตามขอบเขตหน้าที่ที่รับผิดชอบและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • จบการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
  • ผู้ช่วยพยาบาล (PN)  ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
  • พนักงานช่วยการพยาบาล (NA)  ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
  • มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีใจรักในงานบริการ มีความอดทน
  • มีประสบการณ์โรงพยาบาลจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ (ด่วน)
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ให้บริการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยภายนอก ที่มีนัดเจาะเลือดตามใบคำสั่ง โดยไม่พบแพทย์ ภายใต้การดูแลควบคุมของนักเทคนิคการแพทย์
  • ลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจของผู้รับบริการ และนำสิ่งส่งตรวจไปตามหน่วยวิเคราะห์
  • ติดตามผลการตรวจวิเคราะห์จาก Referral Lab ภายใต้กำกับดูแลของนักเทคนิคการแพทย์
  • เตรียมความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเจาะเลือด และการปฏิบัติงานอื่นๆ ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา มัธยมการศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
  • หากมีประสบการณ์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

พยาบาลคุณภาพ
1 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการประยุกต์ พัฒนา ธำรงรักษาระบบคุณภาพของโรงพยาบาล
  • เป็นผู้ประสานงาน และเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพต่าง ๆ ของโรงพยาบาล รวมถึงสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยงข้องและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
  • ทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพในการกำหนดตัวชี้วัด เพื่อติดตาม กำกับ ควบคุม คุณภาพงาน
  • สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพต่างๆ ของโรงพยาบาล
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีประสบการณ์เป็นพยาบาลคุณภาพ อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word , Excel , Power point ได้ดี

นักเทคนิคการแพทย์ (ด่วน)
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • รับผิดชอบการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจและรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
  • ควบคุมดูแลคุณภาพน้ำยา เครื่องมือและขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
  • ตรวจสอบความถูกต้อง (Verification และ Validation) การควบคุมคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
  • แปลผล  การวิเคราะห์ (Interpretation) เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง ทันเวลาที่กำหนด มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วย
  • ให้คำแนะนำ ตลอดจนการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และผลการวิเคราะห์ บริหารจัดการเลือดให้เพียงพอ   ถูกหมู่  ถูกคน  ทันเวลา และให้คำปรึกษาในงานธนาคารเลือด แก่แพทย์และสหสาขาวิชาชีพ ได้อย่างถูกต้อง
คุณสมบัติ
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
  • มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
  • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป ( จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

UR NURSE (ด่วน)
3 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ประสานงานและให้ข้อมูลทางการแพทย์กับบริษัทประกันคู่สัญญาของโรงพยาบาล
  • ให้คำปรึกษาในด้านกรมธรรม์ กับผู้รับบริการ
  • รวบรวมข้อมูลและค้นหา สาเหตุ กรณีมีข้อร้องเรียนด้านค่าใช้จ่ายในผู้ป่วยที่มีสิทธิประกันชีวิต หรือมีการร้องขอให้ทบทวนจากบริษัทประกัน
  • ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
  • มีประสบการณ์ UR NURSE อย่างน้อย 2 ปี

นักรังสี
3 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ให้การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจทางรังสีวิทยาตามมาตรฐานวิชาชีพ
  • ควบคุมและปฏิบัติการตรวจทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องทางรังสีวิทยาร่วมกับรังสีแพทย์
  • ควบคุมคุณภาพการตรวจและภาพการตรวจทางรังสีวิทยา
  • ควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยจากรังสีในการตรวจทางรังสีวิทยาเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในห้องตรวจและในการตรวจทางรังสีวิทยา
คุณสมบัติ
  • ​​​​​จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
  • มีใบประกอบวิชาชีพ
  • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี ขึ้นไป

           

Support Services

เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด ( Event Marketing ) (ด่วน)
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  1. วางแผน และดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  2. ค้นคว้า จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับการจัดกิจกรรมทางการตลาด เช่นความเคลื่อนไหวของคู่แข่งขัน ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เป็นต้น
  3. ดูแล รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดงาน Event ต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยการจัด Event ภายในและภายนอก
  4. ดำเนินงานจัดทำกิจกรรมการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  5. ควบคุม ดูแลให้ขั้นตอนจัดกิจกรรมการตลาดสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
  6. จัดทำรายงานประเมินผลการจัดกิจกรรมทางการตลาด และการขาย งานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย
คุณสมบัติ
  1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  2. มีประสบการณ์ ด้านการวางแผนและดำเนินการกลยุทธ์ทางการตลาด การจัดกิจกรรมการตลาด และการส่งเสริมการขาย
  3. มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลา และสถานที่ทำงาน
  4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บุคลิกภาพคล่องแคล่ว มีทักษะการติดต่อประสานงาน และมีความกระตือรือร้น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  5. สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับเบื้องต้น
  6. สามารถใช้โปรแกรม MS Word, Excel, Power Point ได้ดี
  7. ใส่ใจในการให้บริการ และมี Service mind ที่ดี มีรถยนต์ส่วนตัว

เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร (HRD)
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • เข้าใจขั้นตอน และสามารถจัดทำเอกสารส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้
  • ประสานงานการอบรมภายนอกโรงพยาบาล
  • ดำเนินงานอบรมภายในโรงพยาบาล
  • จัดการเอกสารการพัฒนาบุคลากร
  • บันทึกประวัติการฝึกอบรม (Training Record)
  • ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม
  • รวบรวมข้อมูลด้านการพัฒนาบุคลากรให้ถูกต้อง ครบถ้วน
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้
คุณสมบัติ
  •   วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  •   มีประสบการณ์ด้าน HRD อย่างน้อย 1 ปี
  •   สามารถใช้โปรแกรม MS Word, Excel, Power Point ได้ดี
  •   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความอดทนสูง มีทักษะด้านการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง
  •   บุคลิกภาพดี รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเสมอ
  •   กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์
  •   หากมีประสบการณ์โรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล (งานสรรหา)
1 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • วางแผนในการสรรหาบุคลากร
  • นำเสนอช่องทางในการสรรหาบุคลากรใหม่ๆ
  • สัมภาษณ์ คัดกรองผู้สมัครงาน
  • จัดทำประกาศสมัครงานในทุกๆช่องทาง
  • ติดต่อกรมจัดหางาน / ออกบูธรับสมัครงาน งานตาม Job Fair ต่างๆ
  • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ และรายเดือน
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • หากมีประสบการณ์ โรงพยาบาล ตำแหน่งงานสรรหา จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการประสานงานและร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เบื้องต้นได้

HROD Executive
1 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • นำเสนอการออกแบบระบบงานพัฒนาบุคลากรและองค์กร ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน กระตุ้น และกำกับดูแล สร้างบรรยากาศให้มีการดำเนินการพัฒนาบุคลากรและองค์กรในทุกระดับอย่างมีประสิทธิผล
  • นำเสนอการพัฒนาระบบงานพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
  • บริหารจัดการและประสานงานเพื่อให้โปรแกรมการฝึกอบรมและโครงการการพัฒนาต่างๆ สำเร็จตามแผนงาน
  • บริหารจัดการ จัดเก็บ วิเคราะห์ รายงาน ข้อมูลงานพัฒนาบุคลากรและองค์กร
  • บริหารจัดการข้อมูลเพื่อนำส่งกรมพัฒนาฝีมืแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทุกสาขา
  • ปฏิบัติงานโรงพยาบาล ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

Position International Marketing : Overseas Marketing Department
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • Business Development for International Patients in Thailand
  • Business Development for International Patients in CLMV and Overseas
  • Business and network development with agency in Thailand and Overseas
  • Being responsible of all aspects of International Marketing
  • Initiating marketing activities to drive revenue and increase market share
  • Implement and monitor sales and marketing plan to achieve Sales target
  • Other duties as assigned
คุณสมบัติ
  • Bachelor's Degree in International Business, Marketing or related field
  • Minimum of 5 years working experience in International Marketing field of the Hospital industry
  • Good command of speaking, reading and writing in English and Thai language
  • Excellent written and verbal communication, persuasion, and presentation skills
  • Creative, strong communication and interpersonal skills
  • Highly organized and good time management abilities
  • Able to travel abroad

เจ้าหน้าที่นำส่ง (เวรเปล)
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • บริการ ต้อนรับ อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เข้ารับการรักษาในแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาล
  • ให้บริการต้อนรับ แนะนำ ประเมินคัดกรองอาการเบื้องต้น
  • ดูแลความสะอาดและสภาพของรถเข็นนั่ง/นอน ให้มีความพร้อมในการให้บริการ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช, ปวส
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่เคหะบริการ
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ควบคุม กำกับดูแล  มอบหมายและประเมินผลเกี่ยวกับงานทำความสะอาดของแม่บ้าน งานบริการในห้องพักผู้ป่วย งานดูแลอาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอก งานดูแลสวน ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย  สะอาดสวยงาม  เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการ  และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาล
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช, ปวส
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย ( กลุ่มประกัน )
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • เพิ่มจำนวนรายได้บริการตรวจสุขภาพ (Check-up) บริการรักษาพยาบาล (OPD/IPD) จากกลุ่มบริษัทคู่สัญญา (Corporate) , บริษัทประกัน (Insurance) , เพิ่มจำนวนผู้รับบริการกลุ่มบริษัทคู่สัญญารายใหม่ เพื่อทำสัญญารักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจำปี / ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน , เพิ่มจำนวนผู้รับบริการกลุ่มประกันสังคม
  • ออกเยี่ยมลูกค้าบริษัทคู่สัญญา เพื่อประชาสัมพันธ์ และแนะนำผลิตภัณฑ์รวมถึงบริการด้านต่างๆของโรงพยาบาล
  • ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายกับลูกค้ากลุ่มบริษัทคู่สัญญา
  • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

   

คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับเบื้องต้น
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word , Excel , Power point ได้ดี
  • มีประสบการณ์ลูกค้าสัมพันธ์ และงานบริการ
  • มีทักษะในการเจรจาโน้มน้าว
  • ใส่ใจในการให้บริการ และมี Service mind ที่ดี มีรถยนต์ส่วนตัว

   

เจ้าหน้าที่ พรบ. / กองทุนเงินทดแทน (ด่วน)
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ให้คำแนะนำ ให้ข้อมูล ตรวจสอบ ติดตาม และ ดำเนินการเกี่ยวกับด้านสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองตามเงื่อนไขสิทธิ พรบ. ผู้ประสบภัยจากรถ และกองทุน-ทดแทน
  • ประสานงานชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทางการแพทย์และสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองตามเงื่อนไขสิทธิ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกองทุน-ทดแทนระหว่างผู้รับบริการ กับ โรงพยาบาลฯ
  • ตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินการจัดเตรียมเอกสารประกอบการตั้งเบิกกองทุนทดแทน ที่งานกองทุนทดแทน สำนักงานประกันสังตามพื้นที่ความรับผิดชอบ และบริษัทประกันภัยต้นสังกัด
  • ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ งานกองทุน-ทดแทน และงาน พรบ.คุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถโดยตรง อย่างน้อย 2 ปี

เจ้าหน้าที่เวชสถิติ
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • บันทึกรหัสโรค และรหัสหัตถการ (ICD-10/ICD-9)
  • บันทึกส่งเบิก กรณีการรักษาผู้ป่วยในโรคค่าใช้จ่ายสูง บันทึกส่งรายงานการใช้บริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอก ประกันสังคม เพื่อการส่งเบิกค่าบริการทางการแพทย์ กรณีภาระเสี่ยง
  • ประสานทวนสอบ การให้รหัสโรค กับทีมภายนอก
  • สรุปรายงาน สถิติ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขางานเวชระเบียน/เวชสถิติ  หรือสาขาสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานเวชระเบียน / เวชสถิติ

ธุรการฝ่ายวิศวกรรมอาคาร (ด่วน)
1 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • งานธุรการและงานสารบรรณ เกี่ยวกับการส่ง-รับเอกสาร / จัดเก็บ / ค้นหา / ทวนสอบ บันทึกข้อมูลในงานเอกสารประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำรายงาน สรุปสถิติ ตัวชี้วัด 
  • ดูแล และเบิกจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา ปวส. , ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์การงานธุรการ , งานเลขานุการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใจรักในงานบริการ  มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น อดทน สามารถประสานงานได้ดี  มีความรับผิดชอบสูง

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนศูนย์ตรวจสุขภาพ
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • บันทึกข้อมูลและลงทะเบียนตรวจสุขภาพ
  • จัดทำสมุดข้อมูลรายงานผลตรวจสุขภาพ
  • ตรวจเช็คความถูกต้องของข้อมูลรายงานผลตรวจสุขภาพ
  • งานเอกสารอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา ปวช, ปวส, ปริญญาตรี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word, Excel, Power Point, และ Email ได้ดี
  • บุคลิกภาพดี / มีใจรักในงานบริการ / มีความรับผิดชอบสูง
  • หากมีประสบการณ์ ผู้ช่วยพยาบาล, พนักงานช่วยการพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีประสบการณ์จัดทำสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

แม่ครัว / พ่อครัว
3 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • สามารถปรุงประกอบอาหารแปรรูป และจัดเตรียมการผลิตได้เป็นอย่างดี
  • จัดเก็บอาหาร วัตถุดิบ บรรจุสินค้าให้ถูกต้อง
  • ดูแลความสะอาดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตให้สะอาดอยู่เสมอ
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการทำอาหาร
  • สุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ดี
  • ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • มีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินของโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการให้ได้รับความปลอดภัย ไม่สูญหาย มีความปลอดภัย รวมถึงการต้อนรับ อำนวยความสะดวกและแนะนำอาคารบริการได้ถูกต้อง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้รับบริการได้รับความสะดวก ปลอดภัยและพึงพอใจ
  • รายงานผู้บังคับบัญชาในรอบของการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
  • ตรวจสอบวิเคราะห์และรายงานความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างซ่อมบำรุง
2 อัตรา

รายละเอียดงาน

  รับผิดชอบการเดินระบบเครื่องจักรประกอบอาคารให้พร้อมใช้งาน  รวมทั้งซ่อมบำรุงและแก้ปัญหาระบบสาธารณูปโภคของโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนแก่หน่วยงานรับษาพยาบาล และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล และหน่วยงานอื่นๆทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา : ปวช./ปวส.
  • สาขา : สาขาไฟฟ้า / สาขาอิเล็คทรอนิค หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่พัสดุ
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ตรวจรับสินค้าจาก Supplier, จัดเก็บสินค้าเข้าคลัง, ตรวจเช็ค และเบิกจ่ายสินค้าตามวิธี FEFO
  • จัดทำ Transaction ในระบบ Medtrak เพื่อรับสินค้าเข้า เบิกจ่ายสินค้า และตรวจนับสินค้า
  • ตรวจนับสินค้าประจำเดือน/ไตรมาส
  • ดูแลสภาพแวดล้อมในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง
  • เก็บ Report ต่าง ๆ
  • ประสานงานการเบิกจ่ายสินค้า รับเรื่อง/ข้อร้องเรียน/แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการให้บริการลูกค้า
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา : ม.6 /ปวช./ปวส. /ป.ตรี
  • สุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ดี
  • ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี   
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานบริการอาหารผู้ป่วย
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  •  ส่งอาหารบริการแก่ผู้ป่วย ที่หอผู้ป่วย
  •  จัดเก็บอาหารที่เหลือจากการบริการ ส่งแม่ครัว  เพื่อเก็บรักษาหรือดัดแปลงต่อไป
  •  ทำความสะอาดพื้นที่ในการจัดบริการอาหาร รวมทั้งภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดและตักอาหาร
  •  เก็บถาดอาหารหลังจากผู้ป่วยบริโภคแล้ว  เพื่อล้างและทำความสะอาด
  •  ปฏิบัติงานพิเศษอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา : ม.3 / ม.6 / ปวช. / ปวส.
  • สุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ดี
  • ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี   
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่จ่ายกลาง
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • การรับล้างเครื่องมือที่ปนเปื้อน
  • ทำการตรวจรับห่อเครื่องมือที่หน่วยงานส่งมาฝากนึ่ง เช่นความสะอาดของผ้าที่นำมาห่อ / ลักษณะการห่อ / ใบติดหน้า set
  • ทำการบรรจุหีบห่อเครื่องมือต่างๆ ตามใบรายการประกอบ set และตรวจสอบเครื่องมือมีสภาพที่สะอาดพร้อมใช้งาน
  • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา : ม.3 / ม.6 / ปวช. / ปวส.
  • สุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ดี
  • ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี   
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หัวหน้าแผนกจ่ายกลาง
1 อัตรา

รายละเอียดงาน

  ควบคุม กำกับดูแล จัดระบบงาน และพัฒนารูปแบบการบริการให้มีประสิทธิภาพ ติดตาม ตลอดจนบริหารงานของแผนกเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่สะอาดปราศจากเชื้อ ให้แก่หน่วยงานอย่างเพียงพอและมีคุณภาพตามมาตรฐาน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับนโยบาย

คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  หรือ  พยาบาลวิชาชีพ
  • มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • สุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ดี
  • ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี   
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หัวหน้าแผนกพัสดุ
1 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • วางแผน มอบหมาย กำกับดูแล ติดตาม  และประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าพัสดุ
  • บริหารจัดการการสำรองสินค้า การจัดเก็บ การจัด-จ่าย  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติที่กำหนด 
  • วางแผนการพัฒนาความรู้ความสามารถ  ของพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาล
  • จัดทำรายงาน สรุปสถิติ  /ตัวชี้วัด  กิจกรรมของแผนกตามวงรอบ
  • จัดอัตรากำลัง และมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่
  • ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
  • มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างาน อย่างน้อย 2 ปี
  • สุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ดี
  • ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี   
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลูกค้าสัมพันธ์
2 อัตรา

รายละเอียดงาน

  ให้บริการงานต้อนรับผู้มาใช้บริการ  และผู้มาติดต่อทั่วไปในโรงพยาบาล  นำส่งผู้ใช้บริการไปยังจุดให้บริการต่างๆในโรงพยาบาล  ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วทั้งภายในและภายนอกองค์กร  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ

คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • สุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ดี         
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ค้นหาแฟ้มเวชระเบียนที่ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจ และนัดหมาย
  • การประสานงานและการนำส่งเอกสารที่ยัง ไม่เข้าระบบการจัดเก็บ
  • การจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียนจากจุดที่ ที่ผู้รับบริการเข้ารับการตรวจ
  • จัดเก็บใบเวชระเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษาจากทีมสหสาขาวิชาชีพเข้าระบบ Scan
  • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา ม.6
  • สุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ดี         
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ธุรการฝ่ายบริการทางการแพทย์
1 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ เกี่ยวกับการส่ง-รับเอกสาร / จัดเก็บ / ค้นหา / ทวนสอบ บันทึกข้อมูลในงานเอกสารของฝ่ายฯ
  • จัดทำรายงาน สรุปสถิติ  / ตัวชี้วัด  กิจกรรมของฝ่าย  ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ดูแล และเบิกจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ ของฝ่ายฯ
  • ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา ปวส. , ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์การงานธุรการโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ      
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ประเมินสิทธิประโยชน์และรับผู้ป่วยใน
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน

  มีหน้าที่ ให้บริการต้อนรับ รับจองห้องพัก ประเมินและให้คำแนะนำด้านสิทธิประโยชน์ค่ารักษา พยาบาล รับจองห้องพักและหรือทำสัญญาเข้ารับตัวไว้เป็นผู้ป่วยใน รวมถึงการดำเนินการประสานงานหน่วยงานภายนอก  ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ  เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  เพื่อตอบสนองนโยบายขององค์กร

คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต หรือ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.