B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับเรา

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทร. 02 532 4444 ต่อ 3302-3305 หรือ 065-508-7188 

E-mail : [email protected]

 

 

หลักฐานในการสมัครงาน
Medical Services

พยาบาลวิชาชีพ ( ICU )
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ให้การพยาบาล และทำหัตถการต่างๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ให้คำแนะนำ  และควบคุมการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
  • ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยในอาการบาดเจ็บนั้นๆ ให้ถูกต้องเหมาะสม
  • ติดต่อประสานงานกับแพทย์เวร แพทย์ Consult  และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล
  • มีประสบการณ์ แผนก ICU,CCU  2 ปี ขึ้นไป

พยาบาลวิชาชีพ ( IPD )
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ให้การพยาบาล และทำหัตถการต่างๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ให้คำแนะนำ  และควบคุมการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
  • ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยในอาการบาดเจ็บนั้นๆ ให้ถูกต้องเหมาะสม
  • ติดต่อประสานงานกับแพทย์เวร แพทย์ Consult  และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พยาบาลวิชาชีพ ( OPD )
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ให้การพยาบาล และทำหัตถการต่างๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ให้คำแนะนำ  และควบคุมการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
  • ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยในอาการบาดเจ็บนั้นๆ ให้ถูกต้องเหมาะสม
  • ติดต่อประสานงานกับแพทย์เวร แพทย์ Consult  และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พยาบาลวิชาชีพ ( OR )
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ให้การพยาบาล และทำหัตถการต่างๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ให้คำแนะนำ  และควบคุมการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
  • ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยในอาการบาดเจ็บนั้นๆ ให้ถูกต้องเหมาะสม
  • ติดต่อประสานงานกับแพทย์เวร แพทย์ Consult  และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล
  • มีประสบการณ์ แผนก OR  2 ปี ขึ้นไป

เภสัชกร (ด่วน)
2 อัตรา

รายละเอียดงาน

  ตรวจสอบ วิเคราะห์ความถูกต้องเหมาะสมของการสั่งยาของแพทย์ โดยอ้างอิงตามหลักวิชาการ รวมถึงการจ่ายยา ให้คำแนะนำด้านยาแก่ผู้ป่วย และยังเป็นที่ปรึกษาด้านยาแก่ผู้ที่สนใจ  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างถูกต้อง รวมถึงการพัฒนาระบบการให้บริการทางเภสัชกรรมให้มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขา เภสัชศาสตร์
  • มีใบประกอบวิชาชีพ
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

วิสัญญีพยาบาล (ด่วน)
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ควบคุม ดูแล เตรียมความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์ และ เวชถัณฑ์ ให้พร้อมสำหรับการระงับความรู้สึก
  • การประเมินและให้คำแนะนำผู้ป่วยก่อนการระงับความรู้สึก และการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด
  • การเฝ้าระวังอาการ หลังผู้ป่วยได้รับการระงับความรู้สึก และการรายงานแพทย์เมื่อมีอาการเปลี่ยน แปลงที่ผิดปกติ
  • เตรียมจำหน่ายผู้ป่วยออกจากห้องพักฟื้น และการส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • การบันทึกทางการพยาบาลในระหว่างที่อยู่ในห้องพักฟื้น
  • ติดตามและประเมินอาการผู้ป่วยหลังได้รับการระงับความรู้สึก
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล
  • จบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล
  • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1-3 ปี

นักกิจกรรมบำบัด (ด่วน)
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • กระตุ้นเด็กพิเศษ ด้านการรับรู้ทางระบบประสาทสัมผัสบกพร่อง เช่น เด็กออทิสติก
  • กระตุ้น และปรับพฤติกรรมเด็กพิเศษด้านพฤติกรรม เช่น สมาธิสั้น
  • ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก อายุ 2-15 ปี
  • ช่วยงานขยายโปรแกรมในเด็กพิเศษภายในศูนย์พัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็ก
  • กระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็กพิเศษทั้งแบบกลุ่ม และแบบรายบุคคล
  • รับผิดชอบฝึกผู้ป่วยตาม order แพทย์
  • ช่วยทีมพัฒนาการเด็กในการให้ข้อมูลด้านพัฒนาการและพฤติกรรมแก่บุคคลภายนอก
  • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์บัณฑิต)  สาขากิจกรรมบำบัด
  • มีใบประกอบวิชาชีพ สาขากิจกรรมบำบัด
  • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย ( PA/NA ) OPD/IPD
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ทักทายสอบถามการมารับบริการ ประเมินและคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น วัดสัญญาณชีพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
  • จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  • ช่วยเหลือแพทย์ พยาบาลในการเตรียมตรวจ และทำหัตถการต่างๆ
  • ให้ข้อมูลคำแนะนำหลังการตรวจ เช่น แจ้งขั้นตอนการบริการขั้นตอนต่อไป การนัดหมายทั่วไป การชำระเงินการรับยา เป็นต้น
  • ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการให้บริการทางการพยาบาล หลังเสร็จสิ้นการใช้งาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
  • ให้การบริการด่านหน้าตามขอบเขตหน้าที่ ที่รับผิดชอบและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

   

คุณสมบัติ
  • จบการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
  • จบหลักสูตรประกาศนียบัตรดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
  • มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีใจรักในงานบริการ มีความอดทน
  • มีประสบการณ์โรงพยาบาลจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

   

Support Services

เจ้าหนาที่บริการผ้า
1 อัตรา

รายละเอียดงาน

  ปฏิบัติงานด้านการบริการผ้าต่างๆ ที่สะอาดมีคุณภาพ ให้แก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เก็บผ้าเปื้อนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งซักและส่งผ้าสะอาดให้กับหน่วยงานต่างๆ พร้อมจัดเก็บผ้าเข้าตู้ และทำความสะอาดรถเข็นที่ใส่ผ้าเปื้อนและผ้าสะอาด  ภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้าแผนก

คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ม.6, ปวช, ปวส ขึ้นไป
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อ
  • หากมีประสบการณ์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

แม่ครัว / พ่อครัว ( CHEF )
1 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • สามารถปรุงประกอบอาหารแปรรูป และจัดเตรียมการผลิตได้เป็นอย่างดี
  • จัดเก็บอาหาร วัตถุดิบ บรรจุสินค้าให้ถูกต้อง
  • ดูแลความสะอาดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตให้สะอาดอยู่เสมอ
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการทำอาหาร
  • มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อ
  • ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

พนักงานบริการอาหารผู้ป่วย (ด่วน)
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ส่งอาหารบริการแก่ผู้ป่วย ที่หอผู้ป่วย
  • จัดเก็บอาหารที่เหลือจากการบริการ ส่งแม่ครัว เพื่อเก็บรักษาหรือดัดแปลงต่อไป
  • ทำความสะอาดพื้นที่ในการจัดบริการอาหาร รวมทั้งภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดและตักอาหาร
  • เก็บถาดอาหารหลังจากผู้ป่วยบริโภคแล้ว เพื่อล้างและทำความสะอาด
  • ปฏิบัติงานพิเศษอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา : ม.3 / ม.6 / ปวช. / ปวส.
  • สุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ดี
  • ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างซ่อมบำรุง (ด่วน)
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน

  รับผิดชอบการเดินระบบเครื่องจักรประกอบอาคารให้พร้อมใช้งาน  รวมทั้งซ่อมบำรุงและแก้ปัญหาระบบสาธารณูปโภคของโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนแก่หน่วยงานรับษาพยาบาล และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล และหน่วยงานอื่นๆทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

คุณสมบัติ
  • เพศชาย ( ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว )
  • วุฒิการศึกษา : ปวช./ปวส.
  • สาขา : สาขาไฟฟ้า / สาขาอิเล็คทรอนิค หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่เคหะบริการ
2 อัตรา

รายละเอียดงาน

  ควบคุม กำกับดูแล  มอบหมายและประเมินผลเกี่ยวกับงานทำความสะอาดของแม่บ้าน งานบริการในห้องพักผู้ป่วย งานดูแลอาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอก งานดูแลสวน ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย  สะอาดสวยงาม  เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการ  และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาล

คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช, ปวส
  • มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.