B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับเรา

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล

โทร. 02 532 4444 ต่อ 3302-3305 หรือ 065-508-7188 

E-mail : [email protected]

 

** งดการเข้ามาสมัครงานในโรงพยาบาลหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง **

หลักฐานในการสมัครงาน
Medical Services

พนักงานช่วยการพยาบาล ( NA ) แผนก ICU และ ER
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ตรวจเช็คและจัดเตรียมอุปกรณ์  เครื่องมือและเวชภัณฑ์ ให้มีความพร้อมใช้งาน
  • เตรียมความพร้อมของห้อง / เตียง ให้พร้อมใช้ และดูแลสิ่งแวดล้อมให้สะอาดถูกสุขลักษณะ ตามหลักการควบคุม และป้องกันการติดเชื้อใน โรงพยาบาล
  • ดูแลช่วยเหลือกิจวัตรและความสุขสบาย รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย
  • ดูแลประเมินสัญญาณชีพและรายงานพยาบาล
  • บันทึกรายการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าทำหัตถการ ค่าเครื่องมือ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์  และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง / ชาย อายุ 20-35 ปี  ( เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว )
  • จบการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
  • จบการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
  • มีประสบการณ์พนักงานช่วยการพยาบาล (NA) อย่างน้อย 1 ปี **หากมีประสบการณ์การทำงาน แผนก ICU หรือแผนก ER จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ (ด่วน)
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • เพศหญิง / ชาย ( ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว ) อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา มัธยมการศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
  • หากมีประสบการณ์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
คุณสมบัติ
  • ให้บริการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยภายนอก ที่มีนัดเจาะเลือดตามใบคำสั่ง โดยไม่พบแพทย์ ภายใต้การดูแลควบคุมของนักเทคนิคการแพทย์
  • ลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจของผู้รับบริการ และนำสิ่งส่งตรวจไปตามหน่วยวิเคราะห์
  • ติดตามผลการตรวจวิเคราะห์จาก Referral Lab ภายใต้กำกับดูแลของนักเทคนิคการแพทย์
  • เตรียมความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเจาะเลือด และการปฏิบัติงานอื่นๆ ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

พยาบาลวิชาชีพ OPD / IPD ( ยินดีรับผู้ที่จบการศึกษาใหม่ )
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ให้การพยาบาล และทำหัตถการต่างๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ให้คำแนะนำ  และควบคุมการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
  • ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยในอาการบาดเจ็บนั้นๆ ให้ถูกต้องเหมาะสม
  • ติดต่อประสานงานกับแพทย์เวร แพทย์ Consult  และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

คุณสมบัติ
  • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรืออยู่ในระหว่างการรอผลการสอบใบประกอบวิชาชีพ

   

พยาบาลคุณภาพ ( บริหารความเสี่ยง )
1 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการประยุกต์ พัฒนา ธำรงรักษาระบบคุณภาพของโรงพยาบาล
  • เป็นผู้ประสานงาน และเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพต่าง ๆ ของโรงพยาบาล รวมถึงสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยงข้องและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
  • ทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพในการกำหนดตัวชี้วัด เพื่อติดตาม กำกับ ควบคุม คุณภาพงาน
  • สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพต่างๆ ของโรงพยาบาล
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีประสบการณ์เป็นพยาบาลคุณภาพ อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word , Excel , Power point ได้ดี

พนักงานช่วยการพยาบาล NA IPD/OPD (ด่วน)
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ศึกษาสังเกตุอาการผู้ป่วย เพื่อดำเนินการพยาบาล และให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด
  • จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  • ช่วยเหลือแพทย์ พยาบาลในการเตรียมตรวจ และทำหัตถการต่างๆ
  • ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการให้บริการทางการพยาบาล หลังเสร็จสิ้นการใช้งาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง  อายุ 20-35 ปี 
  • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
  • จบหลักสูตรประกาศนียบัตรดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
  •  มีประสบการณ์โรงพยาบาล จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

นักเทคนิคการแพทย์ (ด่วน)
1 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • เพศหญิง  อายุ  25 ปี ขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
  • มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
  • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป ( จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
คุณสมบัติ
  • รับผิดชอบการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจและรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
  • ควบคุมดูแลคุณภาพน้ำยา เครื่องมือและขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
  • ตรวจสอบความถูกต้อง (Verification และ Validation) การควบคุมคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
  • แปลผล  การวิเคราะห์ (Interpretation) เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง ทันเวลาที่กำหนด มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วย
  • ให้คำแนะนำ ตลอดจนการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และผลการวิเคราะห์ บริหารจัดการเลือดให้เพียงพอ   ถูกหมู่  ถูกคน  ทันเวลา และให้คำปรึกษาในงานธนาคารเลือด แก่แพทย์และสหสาขาวิชาชีพ ได้อย่างถูกต้อง

UR NURSE (ด่วน)
3 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ประสานงานและให้ข้อมูลทางการแพทย์กับบริษัทประกันคู่สัญญาของโรงพยาบาล
  • ให้คำปรึกษาในด้านกรมธรรม์ กับผู้รับบริการ
  • รวบรวมข้อมูลและค้นหา สาเหตุ กรณีมีข้อร้องเรียนด้านค่าใช้จ่ายในผู้ป่วยที่มีสิทธิประกันชีวิต หรือมีการร้องขอให้ทบทวนจากบริษัทประกัน
  • ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
  • มีประสบการณ์ UR NURSE อย่างน้อย 2 ปี

พนักงานช่วยการพยาบาล ( NA ) ด่วน
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ตรวจเช็คและจัดเตรียมอุปกรณ์  เครื่องมือและเวชภัณฑ์ ให้มีความพร้อมใช้งาน
  • เตรียมความพร้อมของห้อง / เตียง ให้พร้อมใช้ และดูแลสิ่งแวดล้อมให้สะอาดถูกสุขลักษณะ                                                                                                        ตามหลักการควบคุม และป้องกันการติดเชื้อใน โรงพยาบาล
  • ดูแลช่วยเหลือกิจวัตรและความสุขสบาย รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย
  • ดูแลประเมินสัญญาณชีพและรายงานพยาบาล
  • บันทึกรายการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าทำหัตถการ ค่าเครื่องมือ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์  และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

   

คุณสมบัติ
  • เพศหญิง / ชาย อายุ 20-35 ปี  ( เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว )
  • จบการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
  • จบการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
  • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

   

นักรังสี
3 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ให้การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจทางรังสีวิทยาตามมาตรฐานวิชาชีพ
  • ควบคุมและปฏิบัติการตรวจทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องทางรังสีวิทยาร่วมกับรังสีแพทย์
  • ควบคุมคุณภาพการตรวจและภาพการตรวจทางรังสีวิทยา
  • ควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยจากรังสีในการตรวจทางรังสีวิทยาเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในห้องตรวจและในการตรวจทางรังสีวิทยา
คุณสมบัติ

   

  • เพศหญิง / ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว)
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
  • มีใบประกอบวิชาชีพ
  • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี ขึ้นไป

           

Support Services

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
1 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • งานจัดหา ติดตั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  • ติดตั้งระบบ LAN
  • ให้ข้อมูลและคำแนะนำในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ แก่ผู้ใช้งาน
  • ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ตามแผน
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป  ( ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว )
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป  สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถประกอบและติดตั้งระบบปฏิบัติการบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และติดตั้งโปรแกรมสำนักงาน ได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์งานติดตั้งเครื่องพิมพ์, สแกนเนอร์, อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ , งานติดตั้งระบบ LAN  งานบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1 ปี

เจ้าหน้าที่ พรบ. / กองทุนเงินทดแทน (ด่วน)
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ งานกองทุน-ทดแทน และงาน พรบ.คุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถโดยตรง อย่างน้อย 2 ปี
คุณสมบัติ
  • ให้คำแนะนำ ให้ข้อมูล ตรวจสอบ ติดตาม และ ดำเนินการเกี่ยวกับด้านสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองตามเงื่อนไขสิทธิ พรบ. ผู้ประสบภัยจากรถ และกองทุน-ทดแทน
  • ประสานงานชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทางการแพทย์และสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองตามเงื่อนไขสิทธิ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกองทุน-ทดแทนระหว่างผู้รับบริการ กับ โรงพยาบาลฯ
  • ตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินการจัดเตรียมเอกสารประกอบการตั้งเบิกกองทุนทดแทน ที่งานกองทุนทดแทน สำนักงานประกันสังตามพื้นที่ความรับผิดชอบ และบริษัทประกันภัยต้นสังกัด
  • ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เจ้าหน้าที่ตั้งเบิก (ด่วน)
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • รับผิดชอบประสาน ติดตามและดำเนินการ ตั้งเบิกค่าบริการทางการแพทย์ นอกเหนือเหมาจ่ายประกันสังคม
  • จัดทำเอกสารเอกประกอบการเบิก นอกเหนือเหมาจ่ายประกันสังคม ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
  • บันทึกข้อมูลการเบิก นอกเหนือเหมาจ่ายประกันสังคม ตามระบบและโปรแกรมที่ประกันสังคมกำหนด
  • ตรวจสอบและสรุปรายงาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเบิก เพื่อบันทึกรายรับตามระบบบัญชี
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง  อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส. / ปริญญาตรี  สาขาสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต หรือสาขาเกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ                                

เจ้าหน้าที่เวชสถิติ ( รับผู้ที่มีประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี )
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • บันทึกรหัสโรค และรหัสหัตถการ (ICD-10/ICD-9)
  • บันทึกส่งเบิก กรณีการรักษาผู้ป่วยในโรคค่าใช้จ่ายสูง บันทึกส่งรายงานการใช้บริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอก ประกันสังคม เพื่อการส่งเบิกค่าบริการทางการแพทย์ กรณีภาระเสี่ยง
  • ประสานทวนสอบ การให้รหัสโรค กับทีมภายนอก
  • สรุปรายงาน สถิติ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว)
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขางานเวชระเบียน/เวชสถิติ  หรือสาขาสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานเวชระเบียน / เวชสถิติ

ธุรการฝ่ายวิศวกรรมอาคาร
1 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ทำงานด้านธุรการภายในฝ่ายวิศวกรรมอาคาร และงานช่างซ่อมบำรุง
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รับงานแจ้งซ่อม เพื่อประสานงานกับช่างซ่อมบำรุง  ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายวัสดุ เป็นต้น
  • จัดเก็บ จัดเตรียมเอกสาร สร้างแบบฟอร์ม ตามงานที่ได้รับมอบหมาย
  • อื่นๆ ทำงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
  • ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาตั้งแต่ 08.00 น. - 18.00 น.
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป , วุฒิการศึกษา ปวส. , ปริญญาตรี  สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถพิมพ์สัมผัสได้ ใช้ Computer โปรแกรม Microsoft office โดยเฉพาะ Word,Excel ได้อย่างดี
  • หากสามารถใช้โปรแกรมอื่นๆ ในการนำเสนอเอกสารได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน และมีความตั้งใจทำงาน
  • ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านงานธุรการอย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่บัญชีรายรับ
1 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • กำหนดแผนงาน วิธีการ ขั้นตอนการทำงานร่วมกับหัวหน้าแผนก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนงานรวมของบริษัทฯ
  • ตรวจสอบความถูกต้องของการกระทบยอดบัญชีรายได้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดขึ้น
  • ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินประจำวันตรงกับรายงานและรายการรับเงินสดและบัตรเครดิต และตรวจสอบใบเสร็จยกเลิก
  • จัดทำสรุป และรายงานเงินสดนำฝากธนาคารให้กับผู้บริหารทุกเดือนรวมถึงการกระทบยอดเงินฝากธนาคารประจำเดือน / ตรวจสอบการรับเงินกรณีคืนเงินต่างๆ
คุณสมบัติ
  • 22 - 35 ปี / หญิง
  • วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง – ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ทำงาน ปริญญาตรีบัญชีมีประสบการณ์ทางด้านบัญชี 1 ปี ขึ้นไป ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมีประสบการณ์ด้านบัญชี 1 – 2
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel Power Point, ใช้โปรแกรมการทำบัญชีได้

นักโภชนาการ (ด่วน)
1 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • วางแผนควบคุม เตรียมกำหนดอาหารตามหลักโภชนาการ
  • แนะนำให้ความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาด้านสุขอนามัย เกี่ยวกับโภชนาการ และความปลอดภัยของอาหาร
  • วิเคราะห์วิจัยคุณค่าทางอาหาร คุณสมบัติ สรรพคุณ และศักยภาพของอาหารที่จะนำมาแปรรูป
  • ประสานงานกับพ่อครัว หรือ แม่ครัวในการ กำหนดเมนูอาหาร
  • ตรวจสอบความถูกต้อง คุณภาพอาหาร ความสะอาด ความเรียบร้อยของภาชนะและอุปกรณ์ทุกชนิดให้ถูกต้องตามมาตรฐานก่อนนำอาหารบริการผู้ป่วย
คุณสมบัติ
  • เพศ หญิง อายุ 22 - 35 ปี 
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  คณะคหกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
  • ประสบการณ์ทำงาน  ด้านงานอาหารโภชนาการในโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ                                
  • มีใจรักในงานบริการ  มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น  มีความรับผิดชอบสูง
  • มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อ

เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย ( กลุ่มบริษัทคู่สัญญา , กลุ่มบริษัทประกัน )
หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน
  • เพิ่มจำนวนรายได้บริการตรวจสุขภาพ (Check-up) บริการรักษาพยาบาล (OPD/IPD) จากกลุ่มบริษัทคู่สัญญา (Corporate) , บริษัทประกัน (Insurance) , เพิ่มจำนวนผู้รับบริการกลุ่มบริษัทคู่สัญญารายใหม่ เพื่อทำสัญญารักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจำปี / ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน , เพิ่มจำนวนผู้รับบริการกลุ่มประกันสังคม
  • ออกเยี่ยมลูกค้าบริษัทคู่สัญญา เพื่อประชาสัมพันธ์ และแนะนำผลิตภัณฑ์รวมถึงบริการด้านต่างๆ ของโรงพยาบาล
  • ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายกับลูกค้ากลุ่มบริษัทคู่สัญญา
  • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง อายุ  30 ปี ขึ้นไป / มีประสบการณ์ด้านการขาย สายธุรกิจโรงพยาบาล ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับเบื้องต้น
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word , Excel , Power point ได้ดี
  • มีทักษะในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ , การประชาสัมพันธ์ และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  • ใส่ใจในการให้บริการ และมี Service mind ที่ดี มีรถยนต์ส่วนตัว

โปรแกรมเมอร์
1 อัตรา

รายละเอียดงาน

  ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติ (Action Plan) ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร ให้การสนับสนุน ออกแบบพัฒนา ติดตั้ง แก้ไขปัญหา และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในองค์กร ให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
  • เพศชาย – หญิง  อายุ 25 ปีขึ้นไป  ( หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว )
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงานด้านโปรแกรมเมอร์  3 ปี ขึ้นไป
  • สามารถใช้งาน Microsoft SQL SERVER ได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย (Windows Server)
  • มีความรู้ ทักษะ ในระบบเครือข่าย
  • มีความรู้ ทักษะ ในการเขียนโปรแกรม (Windows / Web application) เพื่อติดต่อ ระบบฐานข้อมูล SQL ได้เป็นอย่างดี รวมถึงการออกแบบรายงานต่างๆ

ช่างซ่อมบำรุง
2 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • ดูแล บำรุงและรักษาระบบไฟฟ้า งานด้านโยธา และงานซ่อมบำรุงของโรงพยาบาล
  • จัดสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ ให้สะอาดและปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ
  • ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ และร่วมมืองานด้านอื่นๆ ของฝ่ายวิศวกรรมอาคาร  ในการทำ
  • กิจกรรมของโรงพยาบาล ตามนโยบาย
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว)  อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า , เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

แม่ครัว / พ่อครัว
3 อัตรา

รายละเอียดงาน
  • สามารถปรุงประกอบอาหารแปรรูป และจัดเตรียมการผลิตได้เป็นอย่างดี
  • จัดเก็บอาหาร วัตถุดิบ บรรจุสินค้าให้ถูกต้อง
  • ดูแลความสะอาดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตให้สะอาดอยู่เสมอ
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง/ชาย ( ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว ) อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการทำอาหาร
  • สุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ดี
  • ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.