B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
Thailand Energy Awards 2023

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม จากการประกวด Thailand Energy Awards 2023 โดยมีผลงานดีเด่นและมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน อันเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรต่าง ๆ ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ซึ่งจัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

รางวัล EIA Monitoring Awards 2023 ระดับชมเชย

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ได้รับรางวัล EIA Monitoring Awards 2023 ระดับชมเชย ในฐานะที่มีการจัดการและรักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ระดับเพชร (Diamond) ประจำปี ๒๕๖๕

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
ได้รับการรับรองมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล
Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+)
ระดับเพชร (Diamond) ประจำปี ๒๕๖๕
จากสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร และ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
โดย สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ระยะเวลาในการรับรอง ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๘

MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6"

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ได้รับโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6 โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ซึ่งจัดโดยการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ในฐานะที่เป็นโรงพยาบาล อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และได้พัฒนาต่อยอดการเป็นต้นแบบอาคารประหยัดพลังงาน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565

รางวัลชนะเลิศ สถานพยาบาลในดวงใจ ประกันสังคม ประจำปี ๒๕๖๔

“ รางวัลชนะเลิศ สถานพยาบาลในดวงใจ ประกันสังคม ประจำปี ๒๕๖๔ ” ประเภทสถานพยาบาลที่มีจำนวนผู้ประกันตนเลือกไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ คน

Healing Environment Award

ในหัวข้อ “The Best Healing Environment Award”
การพัฒนาที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนจากสถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล (องค์กร มหาชน) ในวันที่ 12 มีนาคม 2553

ECO Hospital Award

ได้รับรางวัล ECO Hospital Award ปี 2556

Patient Satisfaction Award

ได้รับรางวัล Patient Satisfaction Award 2015 จาก Medigo

พฤกษนครา

รับรางวัล ”พฤกษนครา” ในโครงการแมกไม้มิ่งเมืองระดับเขต ประเภทร่มรื่นพรรณ พฤกษา อาคารใหญ่ ระดับเหรียญทอง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551 จากสำนักงานเขตสายไหม

AIA Gold Award

รางวัลผลงานการบริการ จากบริษัทประกันชีวิต AIA Gold Award

Taiyou Award

รางวัล Taiyou Award จาก บริษัทโตเกียว มารีน

Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.