B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม / โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ เปิดรับผู้ประกันตน
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ เปิดรับผู้ประกันตน
08 มกราคม 2021

สามารถทำการเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ 3 ช่องทาง

1. ยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาล ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

2. ทำรายการผ่าน www.sso.go.th เปลี่ยนผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม

3. ทำรายการผ่าน Applications SSO Connectเพื่อเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ด้วยตนเอง


ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.