B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม / รพ.บี.แคร์ฯ จัดกิจกรรม " Big Cleaning Day " ประจำปี 2565
รพ.บี.แคร์ฯ จัดกิจกรรม " Big Cleaning Day " ประจำปี 2565
09 ธันวาคม 2022

ดร.นพ.พิทักษ์ ฐานบัญชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ร่วมกล่าวเปิดกิจกรรม " Big Cleaning Day " โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลมีส่วนร่วมในการทำความสะอาดและจัดระเบียบสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล และเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้รับบริการและพนักงานทุกคนในองค์กร ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565


ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.