B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / บทความสุขภาพ / การตั้งครรภ์นอกมดลูก
การตั้งครรภ์นอกมดลูก
28 มิถุนายน 2020

หมายถึง การตั้งครรภ์ที่เกิดจากการฝังตัวของไข่ ที่ถูกผสมแล้วนอกโพรงมดลูก ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่ท่อนำไข่นอกจากนั้นอาจพบได้ที่รังไข่ ปากมดลูก และในช่องท้อง การตั้งครรภ์นอกมดลูกที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงทีอาจทำให้เกิดอันตรายต่อมารดาจนถึงชีวิตได้

สาเหตุ 
สาเหตุการตั้งครรภ์นอกมดลูกเกิดได้จากหลายสาเหตุ  เช่น  ความผิดปกติของท่อนำไข่  การอักเสบเรื้อรังของท่อนำไข่  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ทำให้เกิดสภาพการณ์ที่ขัดขวางมิให้ไข่ที่ถูกผสมแล้วเดินทางเข้าสู่โพรงมดลูกได้

อาการของการตั้งครรภ์นอกมดลูก
การตั้งครรภ์นอกมดลูกในระยะแรกๆ อาจไม่พบอาการผิดปกติใดๆ   นอกจากประจำเดือนไม่มาตามปกติ เมื่อผ่านไประยะหนึ่งแล้วอาจมีอาการดังต่อไปนี้
    1.อาการปวดท้อง  บีบรัดเป็นช่วงๆ  อาจจะเป็นข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง อาการปวดอาจหายไปหรือปวดอยู่ตลอดเวลา 
    2.เลือดออกทางช่องคลอด
    3.อาการหน้ามืดคล้ายจะเป็นลม  ซึ่งมักจะพบในระยะที่ท่อนำไข่แตก มีเลือดออกในช่องท้องแล้ว

การวินิจฉัยโรค
แพทย์จะซักประวัติประจำเดือน และอาการทั่วไปร่วมกับการตรวจการตั้งครรภ์จากการตรวจปัสสาวะ  และการตรวจเลือด  การตรวจทางสูติ นรีเวช เพื่อการวินิจฉัยและประเมินความรุนแรงของอาการอื่นๆ เช่น มีเลือดออกในช่องท้องเป็นต้น

ภาวะอื่นๆ ที่ต้องวินิจฉัยแยกโรคจากการตั้งครรภ์นอกมดลูกคือ
   1.ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ในมดลูก  เช่น การแท้งบุตร
   2.โรคทางนรีเวชที่ไม่ใช่การตั้งครรภ์  เช่น  ปีกมดลูกอักเสบ หรือมีการบิดหมุนของปีกมดลูก
   3.ภาวะอื่น ๆ ที่ไม่ใช่โรคทางนรีเวช  เช่น  กระเพาะลำไส้อักเสบ  ไส้ติ่งอักเสบ  เป็นต้น

การรักษาการตั้งครรภ์นอกมดลูก 
ขึ้นอยู่กับระยะและอาการของผู้ป่วย แพทย์อาจพิจารณาให้ต้องรับการผ่าตัด หรือรักษาด้วยการใช้ยาร่วมกับการสังเกตอาการร่วมด้วย

บทความสุขภาพ
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.