B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / ค้นหาแพทย์
ค้นหาแพทย์
คุณสามารถค้นหาโดยชื่อและนามสกุลของแพทย์ หรือค้นหาจากความเชี่ยวชาญ และค้นหาจากศูนย์
นพ.จตุพร ซื่อสัตย์
ศัลยแพทย์
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
พญ. วัชชิรา ดวงแก้ว
รังสีวิทยาวินิจฉัย
นพ. นพดล วิฑิตสุวรรณกุล
รังสีวิทยาทั่วไป
รังสีร่วมรักษาของลำตัว
นพ. เกรียง จันทร์แสนวิไล
รังสีวิทยาวินิจฉัย
พญ. ณัฎฐา เห็นสว่าง
รังสีวิทยาทั่วไป
พญ. ณภัทร เมฆอรียะ
รังสีวิทยาทั่วไป
น.อ.นพ. คทาวุธ ดีปรีชา
แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
พญ. กมลทิพย์ อัศววรานันต์
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว 
พญ. นวพรรณ ประพันธ์โรจน์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นพ. ศรัณยู สุทธิพงศ์เกียรติ์
อายุรแพทย์โรคหัวใจ
พญ. ชนิกานต์ คณาเดิม
อายุรแพทย์โรคหัวใจ
หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด 
ทพญ. วัลลภิษฐ์ วิสุทธิศักดิ์
ทันตแพทย์
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.