02 994 8201-3
ติดต่อสอบถาม 02 994 8201-3
หน้าแรก / ค้นหาแพทย์
ค้นหาแพทย์
คุณสามารถค้นหาโดยชื่อและนามสกุลของแพทย์ หรือค้นหาจากความเชี่ยวชาญ และค้นหาจากศูนย์
พญ. ปิยาวดี นิมิตโชตินัย
แพทย์จักษุวิทยา
นพ. วรพจน์ ศรีมานันท์
แพทย์จักษุวิทยา
จักษุวิทยาเด็กและตาเข
พญ. บุษรัตน์ สุลีสถิร
แพทย์จักษุวิทยา
พญ. จินตนา วชิรกิติกุล
แพทย์โสต ศอ นาสิกวิทยา
พญ. วัชชิรา ดวงแก้ว
รังสีวิทยาวินิจฉัย
นพ. นพดล วิฑิตสุวรรณกุล
รังสีวิทยาทั่วไป
รังสีร่วมรักษาของลำตัว
นพ. เกรียง จันทร์แสนวิไล
รังสีวิทยาวินิจฉัย
พญ. ณัฎฐา เห็นสว่าง
รังสีวิทยาทั่วไป
พญ. ณภัทร เมฆอรียะ
รังสีวิทยาทั่วไป
น.อ.นพ. คทาวุธ ดีปรีชา
แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
พญ. กมลทิพย์ อัศววรานันต์
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว 
พญ. นวพรรณ ประพันธ์โรจน์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.