B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / ค้นหาแพทย์
ค้นหาแพทย์
คุณสามารถค้นหาโดยชื่อและนามสกุลของแพทย์ หรือค้นหาจากความเชี่ยวชาญ และค้นหาจากศูนย์
ศูนย์และคลินิก : ศูนย์พัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็ก
พญ. ภัทราภรณ์ กินร
*หมายเหตุ
1. เวลาในการตอบกลับ ทางโรงพยาบาลจะตอบรับการนัดหมายล่วงหน้าใน 72 ชั่วโมง
2. การนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงการแจ้งความจำนงนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าเท่านั้น มิได้เป็นการยืนยัน วัน เวลา สถานที่ และแพทย์ผู้รักษาทันที เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ จะติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม และทำการยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง การนัดหมายและการยืนยันนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าผู้นัดหมาย หรือผู้ป่วยจะได้ทำการลงทะเบียนคนไข้อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาล
3. การนัดหมายแพทย์ช่องทางเว็บไซต์นี้ สำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป ลูกค้าประกัน ลูกค้าคู่สัญญาเท่านั้น
4. การนัดหมายนี้ไม่สามารถใช้ในผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือนัดหมายแพทย์ในวันเดียวกัน
5. กรณีต้องการนัดหมายแบบเร่งด่วน หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทร 02 532 4444 หรือสามารถเดินทางเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลได้
ตารางออกตรวจ
วัน
เวลา
หมายเหตุ
กรุณาโทรเพื่อนัดหมาย 02 532 4444 ต่อ 1135, 1143 หรือ 098 259 7582
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.