B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ให้บริการตรวจรักษาโรคในช่องปาก เหงือก และ ฟัน อย่างครบวงจรและทันสมัย โดยทีมทันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมบุคลากรที่ผ่านการอบรมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยผ่านกระบวนการปลอดเชื้อ ตามมาตรฐาน ดูแลรักษาปัญหาทางทันตกรรมให้ทุกคนในครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 8 สาขา ดังนี้ 

  1. ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry) ได้แก่ การตรวจสุขภาพช่องปาก ให้คำปรึกษาทั่วไป อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ฟันปลอมทั้งชนิดติดแน่นและถอดได้ รวมถึงการรักษารากฟัน
  2. ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pediatric Dentistry) มีทีมทันตแพทย์เฉพาะทางเด็กพร้อมให้บริการ  อุดฟัน ขูดหินปูน ถอน  เคลือบฟลูออไรท์ เคลือบหลุมร่องฟัน  รักษารากฟันน้ำนม และครอบฟัน รวมทั้งการให้คำปรึกษาวิธีการดูแลฟันเด็กอย่างถูกวิธี
  3. ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics) การรักษาโดยการจัดการเรียงตัวของฟัน โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง ครอบคลุมการใส่เครื่องมือชนิดติดแน่น และ ชนิดถอดได้
  4. ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics) หรือทันตกรรมใส่ฟัน ให้บริการตรวจ ปรึกษา และรักษาผู้ที่สูญเสียฟันธรรมชาติ มีทั้งชนิดถอดได้ และชนิดติดแน่นให้เลือก นอกจากนั้นยังมีการทำครอบฟันอีกด้วย
  5. ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล  ขากรรไกรและใบหน้า (Oral and Maxillofacial surgery) บริการด้านศัลยกรรมในช่องปาก ครอบคลุมทันตกรรมรากเทียม ศัยลกรรมกระดูกสบเหงือก  ผ่าฟันคุด ฟันฝัง การแก้ไขพังผืดยึดในช่องปาก การตกแต่งปุ่มกระดูก และการตัดแต่งกระดูกขากรรไกร
  6. ทันตกรรมรักษารากฟัน (Dental Implant) เป็นการรักษารากฟันที่มุ่งเน้นด้านการรักษารากฟันและเนื้อเยื่อภายในโพรงประสาทฟัน  มีการรักษารากฟันแท้ฟันหน้า  และรากฟันแท้ฟันกราม
  7. ทันตกรรมโรคเหงือก และปริทันตวิทยา (Periodontics) บริการให้คำปรึกษา รักษา โรคเหงือกอักเสบ ปริทันต์อักเสบ และงานศัลย์ปริทันต์ผ่าตัดเหงือกต่างๆ
  8. ทันตกรรมตกแต่งเพื่อความงาม (Cosmetic Dentistry) เป็นสาขาหนึ่งของการรักษาทางทันตกรรม ที่มุ่งเน้นความผิดปกติ และขนาดของฟันให้ดีขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายล่วงหน้า
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 2 อาคารปานปิติ
โทร 02 532 4444 ต่อ 2201, 2203

 

คลินิกต่าง ๆ ภายในศูนย์ทันตกรรม

คลินิกทันตกรรมทั่วไป

ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry) ได้แก่ การตรวจสุขภาพช่องปาก ให้คำปรึกษาทั่วไป อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ฟันปลอมทั้งชนิดติดแน่นและถอดได้ รวมถึงการรักษารากฟัน
- ตรวจสุขภาพฟัน
- ขูดหินปูน
- อุดฟัน
- ถอนฟัน


คลินิกทันตกรรมเด็ก

มีทีมทันตแพทย์เฉพาะทางเด็กพร้อมให้บริการ อุดฟัน ขูดหินปูน ถอน เคลือบฟลูออไรท์ เคลือบหลุมร่องฟัน รักษารากฟันน้ำนม และครอบฟัน รวมทั้งการให้คำปรึกษาวิธีการดูแลฟันเด็กอย่างถูกวิธี


คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

การรักษาโดยการจัดการเรียงตัวของฟัน โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง ครอบคลุมการใส่เครื่องมือชนิดติดแน่น และ ชนิดถอดได้


คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตกรรมประดิษฐ์ หรือทันตกรรมใส่ฟัน ให้บริการตรวจ ปรึกษา และรักษาผู้ที่สูญเสียฟันธรรมชาติ มีทั้งชนิดถอดได้ และชนิดติดแน่นให้เลือก นอกจากนั้นยังมีการทำครอบฟันอีกด้วย


คลินิกศัลยศาสตร์ ช่องปาก แมกซิลโลเฟเชียล ขากรรไกรและใบหน้า

บริการด้านศัลยกรรมในช่องปาก ครอบคลุมทันตกรรมรากเทียม ศัยลกรรมกระดูกสบเหงือก ผ่าฟันคุด ฟันฝัง การแก้ไขพังผืดยึดในช่องปาก การตกแต่งปุ่มกระดูก และการตัดแต่งกระดูกขากรรไกร


คลินิกทันตกรรมรักษารากฟัน

เป็นการรักษารากฟันที่มุ่งเน้นด้านการรักษารากฟันและเนื้อเยื่อภายในโพรงประสาทฟัน มีการรักษารากฟันแท้ฟันหน้า และรากฟันแท้ฟันกราม


คลินิกโรคเหงือกและปริทันตวิทยา

บริการให้คำปรึกษา รักษา โรคเหงือกอักเสบ ปริทันต์อักเสบ และงานศัลย์ปริทันต์ผ่าตัดเหงือกต่างๆ


คลินิกทันตกรรมตกแต่งเพื่อความงาม

เป็นสาขาหนึ่งของการรักษาทางทันตกรรม ที่มุ่งเน้นความผิดปกติ และขนาดของฟันให้ดีขึ้น ผู้รับการรักษามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น


หน้าแรก
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.