02 994 8201-3
ติดต่อสอบถาม 02 994 8201-3
Wellness Checkup 2021
01 มกราคม 2021 - 31 ธันวาคม 2021

การตรวจสุขภาพเป็นการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นในผู้ที่ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ หรืออาจมีความผิดปกติเพียงเล็กน้อย เพื่อประเมินความเสี่ยงหรือค้นหาความเสี่ยงของโรคที่อาจแฝงอยู่ในร่างกายแต่ยังไม่ปรากฏอาการผิดปกติ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน การพบปัญหาแต่เนิ่นๆ จะยิ่งช่วยลดความรุนแรง เพิ่มโอกาสในการรักษา และลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาว

No. 1
รายการตรวจ โปรแกรมตรวจสุขภาพ Wellness Checkup 2021 P1.Standard (สำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี) ราคา 2,900 บาท
1
ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
2
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
3
ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid )
4
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
5
ตรวจไขมันในเลือด (Total Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
6
ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine)
7
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT, ALP)
8
ตรวจปัสสาวะ (Urinalysis)
9
ตรวจสายตาเบื้องต้น (Visual Acuity)
10
เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
11
สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ (Checkup Report)
12
บัตรสมาชิก B. Care (Gold Card)
13
คูปองอาหาร มูลค่า 100 บาท (Meal Coupon 100 Baht)
จำนวน
13 รายการ
No. 2
รายการตรวจ โปรแกรมตรวจสุขภาพ Wellness Checkup 2021 P2.Gold ผู้ชาย (สำหรับผู้ที่มีอายุ 35 - 45 ปี) ราคา 4,900 บาท
1
ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
2
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
3
ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid )
4
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
5
ตรวจไขมันในเลือด (Total Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
6
ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine)
7
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT, ALP)
8
ตรวจหาเชื้อและหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBs-Ag, HBs-Ab)
9
ตรวจปัสสาวะ (Urinalysis)
10
ตรวจสายตาเบื้องต้น (Visual Acuity)
11
เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
12
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
13
อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen)
14
สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ (Checkup Report)
15
บัตรสมาชิก B. Care (Gold Card)
16
คูปองอาหาร มูลค่า 100 บาท (Meal Coupon 100 Baht)
จำนวน
16 รายการ
No. 3
รายการตรวจ โปรแกรมตรวจสุขภาพ Wellness Checkup 2021 P2.Gold ผู้หญิง (สำหรับผู้ที่มีอายุ 35 - 45 ปี) ราคา 4,900 บาท
1
ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
2
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
3
ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid )
4
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
5
ตรวจไขมันในเลือด (Total Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
6
ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine)
7
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT, ALP)
8
ตรวจหาเชื้อและหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBs-Ag, HBs-Ab)
9
ตรวจปัสสาวะ (Urinalysis)
10
ตรวจสายตาเบื้องต้น (Visual Acuity)
11
เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
12
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
13
อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound lower abdomen)
14
สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ (Checkup Report)
15
บัตรสมาชิก B. Care (Gold Card)
16
คูปองอาหาร มูลค่า 100 บาท (Meal Coupon 100 Baht)
จำนวน
16 รายการ
No. 4
รายการตรวจ โปรแกรมตรวจสุขภาพ Wellness Checkup 2021 P3.Advance ผู้ชาย (สำหรับผู้ที่มีอายุ 45 - 55 ปี) ราคา 9,500 บาท
1
ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
2
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
3
ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid )
4
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
5
ตรวจหาระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C)
6
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH)
7
ตรวจไขมันในเลือด (Total Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
8
ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine)
9
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT, ALP)
10
ตรวจการทำงานของตับ (Total bilirubin, Direct bilirubin, Albumin, Total protein)
11
ตรวจหาเชื้อและหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBs-Ag, HBs-Ab)
12
ตรวจระดับเกลือแร่ในเลือด (Electrolyte)
13
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
14
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งระบบทางเดินอาหาร (CEA)
15
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
16
ตรวจปัสสาวะ (Urinalysis)
17
ตรวจสายตาเบื้องต้น (Visual Acuity)
18
เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
19
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
20
อัลตราซาวด์ช่องท้องบนและล่าง (Ultrasound Whole Abdomen)
21
ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Density)
22
สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ (Checkup Report)
23
บัตรสมาชิก B. Care (Gold Card)
24
คูปองอาหาร มูลค่า 100 บาท (Meal Coupon 100 Baht)
จำนวน
24 รายการ
No. 5
รายการตรวจ โปรแกรมตรวจสุขภาพ Wellness Checkup 2021 P3.Advance ผู้หญิง (สำหรับผู้ที่มีอายุ 45 - 55 ปี) ราคา 9,900 บาท
1
ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
2
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
3
ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid )
4
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
5
ตรวจหาระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C)
6
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH)
7
ตรวจไขมันในเลือด (Total Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
8
ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine)
9
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT, ALP)
10
ตรวจการทำงานของตับ (Total bilirubin, Direct bilirubin, Albumin, Total protein)
11
ตรวจหาเชื้อและหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBs-Ag, HBs-Ab)
12
ตรวจระดับเกลือแร่ในเลือด (Electrolyte)
13
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
14
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งระบบทางเดินอาหาร (CEA)
15
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA 125) *เลือกตรวจอย่างใดอย่างหนึ่ง
16
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยสูตินรีแพทย์ (Thin Prep Test) *เลือกตรวจอย่างใดอย่างหนึ่ง
17
ตรวจปัสสาวะ (Urinalysis)
18
ตรวจสายตาเบื้องต้น (Visual Acuity)
19
เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
20
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
21
อัลตราซาวด์ช่องท้องบนและล่าง (Ultrasound Whole Abdomen)
22
ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Density)
23
สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ (Checkup Report)
24
บัตรสมาชิก B. Care (Gold Card)
25
คูปองอาหาร มูลค่า 100 บาท (Meal Coupon 100 Baht)
จำนวน
25 รายการ
No. 6
รายการตรวจ โปรแกรมตรวจสุขภาพ Wellness Checkup 2021 P4.Premium ผู้ชาย (สำหรับผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป) ราคา 17,900 บาท
1
ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
2
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
3
ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid )
4
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
5
ตรวจหาระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C)
6
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH)
7
ตรวจไขมันในเลือด (Total Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
8
ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine)
9
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT, ALP)
10
ตรวจการทำงานของตับ (Total bilirubin, Direct bilirubin, Albumin, Total protein)
11
ตรวจหาเชื้อและหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBs-Ag, HBs-Ab)
12
ตรวจระดับเกลือแร่ในเลือด (Electrolyte)
13
ตรวจระดับวิตามินบี 12 (Vitamin B12)
14
ตรวจระดับวิตามิน D (Vitamin D)
15
ตรวจระดับแคลเซียม (Calcium)
16
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
17
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งระบบทางเดินอาหาร (CEA)
18
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
19
ตรวจปัสสาวะ (Urinalysis)
20
ตรวจสายตาเบื้องต้น (Visual Acuity)
21
เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
22
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
23
อัลตราซาวด์ช่องท้องบนและล่าง (Ultrasound Whole Abdomen)
24
ตรวจการได้ยิน โดยผู้เชี่ยวชาญ (Audiogram)
25
ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Density)
26
ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (EST) *เลือกตรวจอย่างใดอย่างหนึ่ง
27
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiography) *เลือกตรวจอย่างใดอย่างหนึ่ง
28
สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ (Checkup Report)
29
บัตรสมาชิก B. Care (Gold Card)
30
คูปองอาหาร มูลค่า 100 บาท (Meal Coupon 100 Baht)
จำนวน
30 รายการ
No. 7
รายการตรวจ โปรแกรมตรวจสุขภาพ Wellness Checkup 2021 P4.Premium ผู้หญิง (สำหรับผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป) ราคา 19,900 บาท
1
ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
2
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
3
ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid )
4
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
5
ตรวจหาระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C)
6
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH)
7
ตรวจไขมันในเลือด (Total Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
8
ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine)
9
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT, ALP)
10
ตรวจการทำงานของตับ (Total bilirubin, Direct bilirubin, Albumin, Total protein)
11
ตรวจหาเชื้อและหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBs-Ag, HBs-Ab)
12
ตรวจระดับเกลือแร่ในเลือด (Electrolyte)
13
ตรวจระดับวิตามินบี 12 (Vitamin B12)
14
ตรวจระดับวิตามิน D (Vitamin D)
15
ตรวจระดับแคลเซียม (Calcium)
16
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
17
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งระบบทางเดินอาหาร (CEA)
18
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA 125) *เลือกตรวจอย่างใดอย่างหนึ่ง
19
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep Test) *เลือกตรวจอย่างใดอย่างหนึ่ง
20
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram & Ultrasound Breasts)
21
ตรวจปัสสาวะ (Urinalysis)
22
ตรวจสายตาเบื้องต้น (Visual Acuity)
23
เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
24
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
25
อัลตราซาวด์ช่องท้องบนและล่าง (Ultrasound Whole Abdomen)
26
ตรวจการได้ยิน โดยผู้เชี่ยวชาญ (Audiogram)
27
ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Density)
28
ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (EST) *เลือกตรวจอย่างใดอย่างหนึ่ง
29
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiography) *เลือกตรวจอย่างใดอย่างหนึ่ง
30
สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ (Checkup Report)
31
บัตรสมาชิก B. Care (Gold Card)
32
คูปองอาหาร มูลค่า 100 บาท (Meal Coupon 100 Baht)
จำนวน
32 รายการ

เงื่อนไข

 1. โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ
 2. ทุกยอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป สามารถผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต 0% เป็นระยะเวลา 3 เดือน
  (เฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการ)
 3. ทุกยอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป สามารถผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต 0% เป็นระยะเวลา 6 เดือน
  (เฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการ)
 4. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด หรือสิทธิ์ส่วนลดอื่นๆ
 5. ขอสงวนสิทธิ์ซื้อแล้วไม่สามารถขอรับเงินคืนหรือแลกเปลี่ยนเป็นบริการอื่นแทนได้
 6. ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ราคาแพ็กเกจจำหน่ายตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564  และ สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคารบัณดารี เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.

โทร 02 994 8201-3 ต่อ 1130 หรือ 1227        

ติดต่อสอบถามและแนะนำการให้บริการ
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.