B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม / มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563
มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563
12 ธันวาคม 2020

ดร.นพ.พิทักษ์ ฐานบัญชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ เป็นประธานมอบทุนการศึกษา ให้แก่บุตรและธิดาของพนักงานโรงพยาบาลฯ ที่มีผลการเรียนดี มีความสามารถ และประพฤติดี ใน “พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี 2563” โดยมีผู้บริหารของโรงพยาบาลฯ ร่วมมอบทุนและร่วมแสดงความยินดี

โดยทุนการศึกษาดังกล่าว ได้มอบให้แก่บุตรและธิดาของพนักงานโรงพยาบาลฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน ซึ่งจะเติบโตและเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัวและประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นแรงจูงใจและขวัญกำลังใจให้เด็ก ๆ ที่อยู่ในวัยเรียน ได้มีกำลังใจ มีความพากเพียร และ ตั้งใจศึกษาหาความรู้ต่อไป

โดยในพิธีดังกล่าวได้มีการแสดงความสามารถพิเศษของเด็ก ๆ พร้อมจำลองบูธห้องเรียน โรงพยาบาลแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารปานปิติ ชั้น 2 โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์


ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.