B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / จองวัคซีนทางเลือก Moderna

ตามที่ "รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีน โควิด-19 ให้กับประชาชนโดยไม่มี ค่าใช้จ่าย" และเปิดโอกาสให้โรงพยาบาลเอกชนสามารถสั่งซื้อวัคซีนทางเลือก Moderna ป้องกันโควิด-19 ผ่าน องค์การเภสัชกรรม เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้ แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ เปิดจองวัคซีนทางเลือก Moderna รอบที่ 2 โดยชำระเงินเต็มจำนวนล่วงหน้า โดยผู้ที่จองรอบ 2 จะได้รับวัคซีนในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 (ม.ค. – มี.ค. 2565) โดยสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ได้มีมติเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2564 กำหนด ราคาวัคซีน เข็มละ 1,650 บาท (2 เข็ม ราคา 3,300 บาท) โดยเป็นราคาสุทธิที่รวมค่าวัคซีน ค่าบริการโรงพยาบาล และ ค่าประกันวัคซีน จึงใคร่ขอให้ท่านยืนยันความต้องการ เพื่อทางโรงพยาบาลจะดำเนินการสั่งจองวัคซีนต่อไป

วัคซีน Moderna เป็นวัคซีนโควิด-19 ประเภท mRNA ฉีดในผู้มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 28 วัน นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา

*เงื่อนไขการจองวัคซีนทางเลือก Moderna รอบที่ 2

1. ราคาวัคซีนเข็มละ 1,650 บาท / 2 เข็ม ราคา 3,300 บาท
2. ทางโรงพยาบาลคาดว่าจะได้รับวัคซีนจากองค์การเภสัชกรรม รอบที่ 2 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 (ม.ค. – มี.ค. 2565) และจะให้บริการฉีดโดยเร็วที่สุด
3. โรงพยาบาลจะจัดสรรวัคซีนให้ตามลำดับคิวสำหรับผู้ที่ชำระเงินเต็มจำนวนล่วงหน้า เนื่องจากวัคซีนมีจำนวนจำกัด
*การจัดสรรวัคซีน

เนื่องจากโรงพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง จึงอาจเกิดเหตุการณ์จำนวนวัคซีนที่ได้รับมาไม่เพียงพอต่อจำนวนสั่งจอง โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรร วัคซีน ให้ผู้ที่ชำระเงินเต็มจำนวนตามลำดับ
*เงื่อนไขการคืนเงิน

1. กรณีที่โรงพยาบาล ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตามที่ได้ทำการจองไว้ ท่านสามารถเลือกการดำเนินการได้ ดังต่อไปนี้

1.1 ขอรับเงินคืน ตามจำนวนที่ได้ชำระเข้ามา โรงพยาบาลจะทำการคืนเงิน ให้กับผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน ภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับทราบผลการจัดสรรและได้รับ รายละเอียดการโอนเงินจากผู้จอง

1.2 แจ้งความประสงค์รอรับวัคซีนใน lot ต่อไป

2. หากทางโรงพยาบาลฯ ได้รับวัคซีนมาแล้ว ท่านไม่สามารถมาฉีดได้ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงิน แต่ท่านสามารถโอนสิทธิให้บุคคลอื่นได้ โดยแจ้งล่วง หน้าก่อนถึงกำหนดรับวัคซีนครั้งนั้น
*การนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน

หลังจากได้รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรแล้ว ทางโรงพยาบาลจะแจ้งรายละเอียดการนัดหมายการฉีดวัคซีนให้ทราบทาง SMS และช่องทางออนไลน์
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.