B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / บริการทางการแพทย์ / ศูนย์กายภาพบำบัด
ศูนย์กายภาพบำบัด

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ให้บริการทางการแพทย์เพื่อส่งเสริมป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางร่างกาย จิตใจ ของผู้รับบริการ ด้วยการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทั้งบุคคลากรทางด้านการแพทย์ อุปกรณ์เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย การให้บริการทีมีคุณภาพ มีความถูกต้อง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในระดับสูงสุดตามมาตรฐาน ทางวิชาชีพ นำไปสู่ความพึงพอใจและความประทับใจสูงสุดต่อผู้ใช้บริการ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายล่วงหน้า
ศูนย์กายภาพบำบัด ชั้น 1 อาคารศรีสุพรรณ
โทร
02 532 4444 ต่อ 4101, 4102

Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.