B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
ศูนย์ไตเทียม

ให้บริการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะวิกฤต โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัย ปราศจากภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการดูแลรักษา ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ โดยการดูแลของทีมแพทย์ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายล่วงหน้า
ศูนย์ไตเทียม ชั้น 1 อาคารสมสราญ
โทร 02 532 4444 ต่อ 1208

Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.